Private pensjoner – Samordning

Offentlig tjenestepensjon samordnes, men med hva?

Pensjonsløftet fra offentlig arbeidsgiver er 66 % av sluttlønn, ved 30 års medlemstid og ut fra gjennomsnittlig stillingsstørelse for de 30 best årene. Pensjonen skal levealderjusteres, men alle som er født til og med 1958 er garantert 66 %.

Hva med private pensjoner?

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver i privat sektor inngår ikke i samordningen.

Individuelle pensjoner (IPS) inngår ikke i samrodning.

AFP i privat sektor er en i stor grad finansiert av NAV og den er derfor en del av samordningen. Har du rett til privat AFP, er det ingen pensjonskalkulator som beregner din fremtidige offentlige tjenestepensjon riktig. Dette har i stor grad sammenheng med alle de usikkerhetsfaktorene som er for privat AFP og det er ingen kobling mellom pensjojonskalkulatorene og AFP-registeret. Derfor må du selv forholde deg til dette elementet i din totale pensjon.

Alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon er i endring. Hva som blir reusltatet er ikke kjent foreløpig.

Samordningsreglene for pensjon opptjent etter ny alderspensjon i folketrygden vil så langt vi kan se, foreløpig gjelde de som er født i 1959 og senere. De som er født i 1954 til og med 1958 påvirkes også, men garantien på 66 % gjør det mindre vesentlig.

IPS – Behov ved offentlig tjenestepensjon?

I utgangspunktet har vi gode pensjoner i offentlig sektor, men det er endringer som kan gjøre det fornuftig å spare litt selv også.

Vi tror det er fornuftig å tenke gjennom:

  • Kan jeg få full opptjening (100 % stilling i 30 år)? Har jeg andre pensjoner som dekker manglende opptjening i offentlig tjenestepensjon.
  • Har jeg fast utgifter som blir borte senest når jeg blir pensjonist.
  • Full pensjon er 66 % av sluttlønn. Fra 2011 reduseres dette noe med forventet levealder. Når forventet levealder antas å øke, vil pensjonen bli lavere jo senere du er født. Personer født etter 1962 vil få andre regeler enn vi har i dag. Intensjonen ikke er å redusere nivået. Det er i alle fall å forvente at tidlig uttak av pensjon vil gi lavere pensjon enn 66 % av sluttlønn, selv ved full opptjening. Ønsker jeg å gå av tidlig bør jeg vurdere nøye om beregnet pensjon er tilstrekkelig, eller om det er fornuftig å spare litt.
  • Har du en å dele utgiftene i dag? Etterlattepensjon gis bare til gjenlevende av gifte. Samboere har derfor større grunn til å spare for en eventuell tid som enslig pensjonist.
  • Kvinner lever lenger enn menn. Er han i tillegg eldst, øker sannsynligheten for at hun får en lenger tid som etterlatt.
  • Etterlattepensjonen fra tjenestepensjonen er til 9 %. Men det er for deg med offentlig tjenestepensjon. Har ikke din kjære det, må dere vurdre det annerledes. Videre er det foreslått innskrenkinger i etterlatteytelsene i folketrygden også for alderspensjonister.

Alle over 50 år bør gjøre sine vurderinger. De som er yngre bør se på BSU (Boligsparing for ungdom til 35 år) og hvordan gjelden utvikler seg. Ingen har samme situasjon, så all bør prøve å finne ut hvilken privatøkonomi de ønsker som pensjonist og hva som må til for oppnå ønsket økonomisk situasjon.

Elverum kommunale pensjonskasse har sammen med alle andre pensjonskasser, en avtale med Storebrand. Det gjør forvaltnnigsgebyret mindre enn for øvrige kunder.

Ler mer på www.storebrand.no eller  ring 23 31 17 00 for mærmere informasjon og evenuell bestilling.

Pensjonssparing – IPS

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Etter at levealderjustering ble innført i 2011 vil det være mer aktuelt også for oss å vurdere pensjonssparing. Levealderjusteringen øker med økende fødselsår.

Hvilken økonomi vil du ha når du blir pensjonist?

Familieforhold, bolig, bil og inntekt er vikige elementer i vurderingen.

EKP har et samarbeid med Storebrand. Alle medlemmer av EKP, både aktive og tidligere, får rabatt på administrasjonskostnaden ved IPS i Storebrand.

Klikk her for å se Storebrands infoside om IPS.

Du kan også ta kontakt med pensjonskassen for å drøfte behovet. Starter du tidlig, holder det trolig med et lavt beløp.

Født mellom 1954 og 1962?

Ny alderspensjon fra 2010 vil påvirke din pensjon. Den fases inn med 10 % for hvert nytt årskull, slik at de som er født i 1954 får 90 % gammel alderspensjon og 10 % ny, mens det er motsatt for de som er født i 1962, der det er 10 % gammel og 90 % ny. For de som er født i 1963 og senere er det bare ny alderspensjon som gjelder. Dette påvirker størrelsen av din AFP. I alle fall før ylte 65 år.

For folketrygden er det klart. Det er en fordel å jobbe lengst mulig, da pensjonsbeholdningen øker, men hva med tjenestepensjonen?

Foreløpig vet vi svært lite om hvordan ny alderspensjon skal samordnes med tjenestepensjon. Derved vil 66 % – regelen ikke lenger ha samme effekt. De som er født til og med 1958 er derimot garantert å få 66 % av sluttlønn dør levealderjustering. Som ellers gjelder forutsetningen at det reduseres med gjennomsnittlig deltid for de 30 årene med høyest deltid og eventuelt mangel på 30 års opptjening. (Hovedtariffavtalen 2.1.4)

2021 nærmer seg med «stormskritt». De som er født i 1959 er 62 år på det tidspunktet og er de første som ikke er omfattet av garantibestemmelsene. Dette er viktig å ha i tankene når du etter hvert planlegger yrkeslivet frem mot tiden som alderspensjonist.

Offentlig alderspensjon er i endring. Vi forventer at det blir moderate endringer for de som har kortest tid igjen til aldersgrensen. Ved endringen av folketrygden i 2011, ble endringen gradvis gjennomført for de som hadde mer enn 15 år igjen til de var 67 år. Det er sannsynlig at noe tilsvarende skjer ved denne endringen. Ulempen med lange og detaljerte overgangsregler, er risikoen for at en overser detaljer ved saksbehandling. Allikevel er det grunn til å se frem til en avklaring slik at det blir enklere å planlegge avslutningen av yrkeskarrieren.

Regulering av pensjoner

Regjeringen offentliggjorde nytt grunnbeløp (G) i folketrygden 15.05.17.
Beløpet gjelder fra og med 01.05.17 og er opp fra kr 92 576 til kr 93 634.
Endringen er på 1,14 %. Uførepensjoner og etterlattepensjoner reguleres opp i henhod til dette.
Alderspensjoner skal underreguleres. De skal øke med 0,38 %.

Vi regner med å ha omregnet alle pensjoner slik at nye beløp utbetales i juli samtidig med at det etterbetales for mai og juni.

Nye pensjoner vil bli beregnet etter nytt grunnbeløp og vedtak sendes ut fortløpende.

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 er nå tilgjengelig.

Også for 2016 har vi hatt en god utvikling. Selv om resultatet er moderat med 2,6 millioner kroner, er det avsatt 4 millioner kroner mer til dekning av fremtidige pensjoner enn som er opptjent. Det vil si at vi har en buffer til å møte magrere år i fremtiden. I tillegg har vi 15 millioner kroner ekstra i ikke realiserte gevinster på aksjer og obligasjoner.

Aldersgrenser

Aldersgrenser forholder seg dels til arbeidsmiljøloven der aldersgrensen nå er satt til 72 år for å kunne si opp noen uten annet grunnlag enn alder.

I hovedtariffavtalen har vi aldersgrenser. Ved nådd aldersgrense har du rett og plikt til å fratre stillingen med alderspensjon. Plikten til å fratre praktisere for tiden lempelig i Elverum kommune. Videre kan du ha rett til å stå i stillingen ut over aldersgrensen dersom du ikke har oppnpådd full meldmestid (30 år totalt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger). HTA § 2-4.

Hovedtrekk for aldersgrense:
65 ÅR
– Sykepleiere og helsestillinger
– Renholdere
– Brøytemannskaper
– Feiere

60 år:
– Brann

Skifter du til stilling med lavere aldersgrense, må du stå i denne stillingen minst ett år for at aldersgrensen skal gjelde.

Har du kombinert stilling der delene har forskjellig aldersgrense, gjelder aldersgrensen for den største stilling. Størst går enten på andel eller økonomi.

Stem til styret i EKP

Medlemmene av pensjonskassen skal velge 2 representanter til styret. Siden det stilles en del krav til slike medlemmer, har vi gått gjennom en prosess med forslag. Denne utvelgelsen er kanskje den viktigste delen for å sikre medlemmene godt innpass i styret og derved demokratiet.

Siden det er krav om at begge kjønn skal være representert. I tillegg anses det som viktig at både kommunen og brannvesenet er tett knyttet til styret.

Medlemmer til styret:
Ole Gjermund Rønes Økonomiavdelingen
Linda Alette Løkken MHBR

Varamedlemmer:
Irene Thoreid Personalavdelingen
Tom Stensby Fagforbundet

Hvordan stemme?
Vi prøver å gjøre dette så enkelt at flest mulig kan delta. Derfor prøver vi å gjøre dette så enkelt som mulig.

1. Du kan skrive ut kandidatene fra nettet og legge det i en internkonvolutt og sende et til EKP.
2. Komme innom kontoret til pensjonskassa, og legge avlegge en stemme.

Begge deler vil i stor grad medføre at vi må stole på at de som stemmer er medlemmer. Ønsker du å gjøre endringer, kan du stryke, eller flytte fra medlem til varamedlem og motsatt.

Kurs

Uførhet – ditt ansvar! Ja, ubehagelig men sant. Involvering i de ansatte og arbeidsmiljø er en viktig del av ledelse. Det er også viktig for helbredelsesprosesser. Noen sykdommer kan du ikke hinder. Andre kan du til og med være årsak til.

Denne gangen setter vi fokus på psykisk helse, eller kriser. Her er nok vår håndtering minst like viktig som forebygging av skader ved tilrettelegging av arbeid. På den annen side er det nok enda vanskeligere.

Sett av torsdag 1. oktober, fra lunsj og ut dagen. Lær, bli inspirert, del med andre.

Sammen med personalavdelingen har vi satt sammen årets medlemsmøte for at det skal gå best mulig inn i kommunens arbeid.

God pesonalpolitikk gir lavere pensjonskostnad.

Valg til styret

Er du medlem av Elverum kommunale pensjonskasse? (Se på lønnsslippen din. Alle som mottar pensjon er også medlem.) Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret.
Styret i Elverum kommunale pensjonskasse består av 6 medlemmer. 2 velges av og blant medlemmene, resten velges av kommunestyret.

Valgperioden er som for kommunestyret, 4 år fra høsten 2015. Valget vil bli avholdt i begynnelsen av november. Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamdlem. Pensjonister er også medlemmer.

Styret jobber mye med finans, interkontroll og forsikring. Utforming av pensjonen ligger i hovedtariffavtalen, så du vil i liten grad bidra til utvikling av pensjonsrettigheter.

Finanstilsynet stiller en del krav til styret i pensjonskassen. Dette er et krav til styret i fellesskap, men hvert enkelt medlem må kunne bygge opp under kravene. Styrets medlemmer må ha politiattest for plettfri vandel innenfor regnskap og skatt (det økonomiske området).

Har du et forslag send navn og telefonnummer til pensjon@elverum.kommune.no eller trond.ronning@elverum.kommune.no eller ring 62 43 32 99, så vil pensjonskassen ta kontakt og med vedkommende og avklare situasjonen.