Endret inntektsgrense AFP 62

For de som har AFP beregnet etter reglene fra folketrygden, blir det fra 2022 anledning til å tjene 30 000 kr før det blir avkorting av pensjonen. Husk at avkortingen skjer i forhold til hele beløpet, ikke det som overstiger.

Det er de som har AFP før de er fylt 65 år, og noen som har denne beregningsmåten etter fylte 65 år, fordi den gir bedre pensjon.

Endringen påvirker ikke alderspensjon eller AFP etter tjenestepensjonsreglene (etter 65 år). Det påvirker heller ikke at du ikke kan ha andre pensjoner fra NAV samtidig med AFP 62.

 

Du kan lese mer om dette hos KS.

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/forhandlingslosning-pa-sgs-2020-pensjonsordninger/

Fratreden ved særaldersgrense

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense (60/65 år) enn den alminnelige (70 år) skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.

Etter dette er det ikke bare de som ikke har 30 år opptjening som har rett til å stå videre, men alle. Retten din til pensjon fra aldergrensen eller 3 år tidligere etter 85-årsregelen har du fremdeles.

Det har fra arbeidstakerorganisasjonene vært uttrykt skepsis til endringen. Vi tar ikke nærmere stilling til det, men alle skal være klar over at pensjonen for de med særaldergrense så langt ikke er tilpasset ny alderspensjon i offentlig tjenestepensjon. For de med aldersgrense 70 år, ble det gjort endringer fra 01.01.20 for de som er født etter 1962. Ønsker du å stå i stilling vil pensjon opptjenes så lenge du ikke har full opptjening, 30 år. Du vil også få opptjening dersom nåværende stilling bidrar til at du øker gjennomsnittlig stillingsprosent. Uttak av pensjon før 67 år, medfører for deg ikke forbruk av alderspensjon.

Pensjon er høyere enn lønn. Det vil derfor være økonomisk lønnsomt å stå i stilling.

Lønnsslipp

Da er lønnsslippen for juni lagt ut. De som har den på e-post får den slik de har brukt. De som har AltInn registrert med e-postvarsling, vil finne den der. Resten, vil få den i postkassen om noen dager. Dette er slik vi beskrev det i brev tidligere i år.

Reglering av pensjoner

Nytt grunnbeløp i folketrygden er vedtatt. Det øker fra 101 351 til 106 399, en økning på ca 5 %.

Det er lagt inn flere endringer i pensjonen. Det tar derfor litt tid å få programmert det og ellers lagt til rette. Vi håper fremdeles at vi får gjort dette klart til utbetaling i juli.

Regnskap 2020

Da er regnskapet for 2020 klart og du finner det under dokumentarkiv.

Til tross for et meget krevende år, fikk vi god avkastning. Vi har styrket vår finansielle stilling slik at de endringer som vil komme i etterkant av pandemien, bør være fullt mulig å håndtere uten ekstraordinære tiltak.

Regnskap 2019

Da er regnskapet for 2019 tilgjengelig under «Dokumentarkiv».

Som det fremgår av årsrapporten ble 2019 et meget godt år. Det er godt å ha i ryggen når verdensøkonomien er på et meget opprørt hav.

Av bufferen har vi tapt 64 millioner kroner. Sett på den andre siden ligger bufferkapitalen vår fremdeles på ca 145 %.

Samordning med ny folketrygd

Alderspensjonen fra folketrygden ble endret fra og med 2011 for alle som er født fra og med 1963. For de som er født fra 1954 til 1962 fases dette gradvis inn. Den nye folketrygden passer ikke inn i de gamle samordningreglene.

Ditt pensjonsløfte er 66 % av sluttlønn ved full opptjening. Full opptjening er 30 medlemsår. Sluttlønnen justeres i forhold til den stillingsprosenten du i gjennomsnitt har hatt i de 30 beste årene. Samordning er hvordan vi skal redusere tjenestepensjon for utbetaling av folketrygd som er opptjent samtidig med opptjening av tjenestepensjon.

Regler for samordning med ny folketrygd er nå forselått. Det antas at de blir vedtatt i løpet av året, da kan vi snart beregene samordnede pensjoner ved 67 år for de som er født fra og med 1954. De nye reglene følger prinsippet fra de gamle, slik at det ikke blir store endringer.

For kullene til og med 1958 er det lagt inn en garanti om at de skal få 66 %.

Forslag til ny alderspensjon i offentlig sektor viderefører garantien, men trapper av verdien årlig, slik at den er 0 fra og med 1963-kullet.

Alderspensjon i offentlig sektor – Endring

Partene i offentlig sektor er enige om forslag ny alderspensjon for de ansatte. Det gjelder også medlemmene i Elverum kommunale pensjonskasse. Vi skal være forsiktige med å hevde at de er gode eller mindre gode. Endringer er nødvendig. Samfunnet har endret seg mye fra 1967 da reglene i hovedsak ble fastlagt sist.

  • Aldersgrensen har gått fra 70 år, til 62 år med AFP.
  • Forventet levealder ved uttak av pensjon har økt fra 74 år til 83.
  • Inntreden i ordningen har kommet senere på grunn av økt utdannelse.
  • Presset og kravet i arbeidslivet er endret.

Dette anser vi som de viktigste endringen:

  • Det blir alleårsopptjening. Det vil si at du vil få høyere pensjon ved å jobbe lenger.
  • Sluttlønnsprinsippet vil opphører. Det vil si at du få pensjon ut fra inntekt gjennom hele arbeidslivet, og ikke sluttlønn. Det bør gi oppmuntring til egen sparing for de som får vesentlig økning i inntekt mot slutten av arbeidslivet.
  • Det blir mulig å ta ut pensjon samtidig med at en fortsetter å jobbe. Det vi ser som mest positivt ved det, er at det kan bli lettere å gradvis gå ut av arbeidslivet.
  • AFP forsvinner slik vi den er i offentlig sektor i dag, som et alternativ til arbeid. Den blir isteden et påslag på pensjonen livsvarig, slik den nå er i privat sektor.
  • Minste opptjeningstid for rett til alderspensjon reduseres fra 3 år til 1 år.

Endringen gjelder de som er født i 1963 og senere.

Særaldersgrensene blir videreført, men vil bli gjennomgått i eget prosjekt.

Detaljene i reglene er ikke fastlagt. For oss som skal praktisere dette, ser reglene ut til å være slik at vi tror at vi får trygghet for likebehandling i forhold til reglene.

Reglene blir «enklere» slik at medlemmene vil få større mulighet til å gjøre egne beregninger på pensjonen. Derved blir det bedre kontroll.

Avtalen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/pensjonsavtale-oftp-2018-03-03.pdf

Private pensjoner – Samordning

Offentlig tjenestepensjon samordnes, men med hva?

Pensjonsløftet fra offentlig arbeidsgiver er 66 % av sluttlønn, ved 30 års medlemstid og ut fra gjennomsnittlig stillingsstørelse for de 30 best årene. Pensjonen skal levealderjusteres, men alle som er født til og med 1958 er garantert 66 %.

Hva med private pensjoner?

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver i privat sektor inngår ikke i samordningen.

Individuelle pensjoner (IPS) inngår ikke i samrodning.

AFP i privat sektor er en i stor grad finansiert av NAV og den er derfor en del av samordningen. Har du rett til privat AFP, er det ingen pensjonskalkulator som beregner din fremtidige offentlige tjenestepensjon riktig. Dette har i stor grad sammenheng med alle de usikkerhetsfaktorene som er for privat AFP og det er ingen kobling mellom pensjojonskalkulatorene og AFP-registeret. Derfor må du selv forholde deg til dette elementet i din totale pensjon.

Alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon er i endring. Hva som blir reusltatet er ikke kjent foreløpig.

Samordningsreglene for pensjon opptjent etter ny alderspensjon i folketrygden vil så langt vi kan se, foreløpig gjelde de som er født i 1959 og senere. De som er født i 1954 til og med 1958 påvirkes også, men garantien på 66 % gjør det mindre vesentlig.