Søknader – generell info

Søknadsprosessen for alderspensjon, uførepensjon og AFP er i utgangspunktet like. De har derfor felles skjema.

Ved AFP må du i tillegg flylle ut søknadsskjema for AFP fra NAV (Folketrygden) og legge den ved din søknad om AFP fra EKP. Vi videresender denne til NAV for beregning og bruker resultatet i vår behandling av din søknad.

Gjelder søknaden uførepensjon, legger du vedtak fra NAV sammen med søknaden. Dersom din uførhet er for liten til at NAV innvilger stønad, må skejmaene «Legeerklæring» og «Egenerklæring» vedlegges.

I søknaden må oppgi opptjening i andre offentlig tjenestepensjonsordning. Dette er Statens Pensjonskasse og ordninger som dekker kravene til pensjon i Hovedtariffavtalen for kommune og fylkeskommune. (KLP og kommunale/fylkeskommunale ordninger ). Dette kan også være dekket gjennom livselskaper (DNB-Liv/Storebrand eller andre).  Er du ikke er sikker på hvilken ordning du har vært omfattet av, skriv ned hvilken arbeidsgiver du hadde,  så gjør vi nærmere undersøkelser. Dersom dette ikke oppgis, risikerer du å få for lite i pensjon.

Pass på at skattekort er vedlagt søknaden, ellers trekkes 50 % i skatt til vi får skattekort.

Pass på at arbeidsgiver har skrevet under søknaden. Spesielt viktig er det at arbeidsgiver påfører de nyeste data for lønn, pensjonsgivende tillegg til lønnen og stillingsprosent. Dersom dette avviker fra våre registre, vil pensjonen bli beregnet ut fra de data vi har og du risikerer å få for lite i pensjon.

Søknad om pensjon gjelder ikke som oppsigelse fra stillingen din. Det må du gjøre separat. De fleste har 3 måneders oppsigelsestid. Sender du oppsigelse og søknad om pensjon samtidig, er du nesten sikker på at pensjon vil bli utbetalt den første måneden du er pensjonist. Det viktigste unntaket er dersom vi ikke har mottatt opplysninger fra NAV.

Har du tidligpensjon (særaldergrense eller AFP) må du å søke alderspensjon fra NAV fra måneden etter du fyller 67 år. Fra dette tidspunktet vil vi samordne tjenestepensjon med rettigheter fra NAV uavhengig av om du har søkt. (se Hovedtariffavtalen Vedlegg 4 Vedtekter for tjenestepensjonsordning) § 12-7.)