Etterlattepensjon EKP info

Etterlattepensjon ytes til gjenlevende ektefelle ved medlems død.

Pensjonen gjelder også fraskilt ektefelle. Ved skilsmisse fordeles opptjeningen etter den tid ekteskapet varte mens medlemmet tjente opp rettigheter i pensjonsordningen. Det er derfor viktig at vigselsattester og skilsmissebrev vedlegges. Har avdøde flere ekteskap bak seg, vil etterlattepensjonen deles. Er etterlatte gift igjen, har det ikke rett til etterlattepensjon så lenge ekteskapet varer.

Barn av medlemmer har selvstendig rett. Dersom en av foreldrene har rett, søkes og utbetaltes pensjon til barn sammen med forelder/foresatt.

Etterlatte kan også ha rett til stønad fra NAV. Det må avklares med NAV.

Ved behandling av søknad vil avdødes pensjon være utgangspunktet. Dersom avdøde ikke hadde pensjon, innhenter vi opplysninger om rettigheter avdøde hadde i andre offentlige pensjonsordninger.

Last ned skjema Etterlattepensjon (word)
Last ned skjema Etterlattepensjon (PDF)