Uførepensjon – Sykdom

For å få uføreytelse, må sykepengeretten være brukt opp. Det vil si lønn under sykdom og at ferie er tatt ut. Det vil for de fleste si ca 13 måneder.

Midlertidig uførepensjon – du får arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette er i utgangspunktet en 100 % ytelse, som reduseres for det du jobber. Er du syk vil du ha rett til økte arbeidsavklaringspenger, fordi du reduserer arbeidstiden på meldekortet. Tjenestepensjonsordningen avregner dette årlig, når inntektsgrunnlaget er klart. Det vil si når likningen for året er vedtatt.

Varig uførepensjon – får du når du har gått fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd fra NAV. Da starter en periode på 26 uker før du igjen har rett til å få sykepenger i den stillingen du faktisk har. Siden Uføretrygd er varig, regnes det som om du bare har reststillingen. (Si opp den delen av stillingen du er ufør? – Se neste avsnitt.)

Brutto uførepensjon – denne får du når uføregraden er lavere enn 50 % Du får ikke noe fra NAV. Den innvilges normalt for 1 til 2 år og vår lege gjør sammen med deg faglige vurderinger. Arbeidsmiljøloven fastsetter at dersom du ikke kan sannsynliggjøre at du kommer tilbake i arbeidet, kan arbeidsgiver si deg opp. Et virkemiddel for å få deg til å rydde, er at du ikke har sykepengerettigheter så lenge du ikke kan gjennomføre inngått kontrakt. Har du avtale på 100 % stilling, gjennomfører 80 % og har 20 % brutto uførepensjon, frasier du deg rett til sykepenger, fra arbeidsgiver. Fra det tidspunktet det etableres ny kontrakt på det du kan gjennomføre, vil perioden på 26 uker til nye sykepengerettigheter starte.

Husk –  deltidsstilling gi fortrinnsrett til å øke stillingen dersom arbeidsgiver har behov. I de fleste sektorer i kommunen vil dette redusere risikoen ved å si opp den delen av stillingen du av helsemessige årsaker har fått en pensjonsytelse for.

Se informasjon fra KS.

Reglene over gjelder arbeidsgiver. Du har allikevel ha rett til sykepenger fra NAV. Siden du ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver, må du søke NAV om sykepenger også for arbeidsgiverperioden. Krav om sykepenger må dokumenteres med legeattest!

Utvidet uførepensjon? For å ha rett til uførepensjon, må du ha brukt opp sykepengerettigheten. Det er derfor ikke noe alternativ til å gå via NAV.