Fortsettelsesforsikring

Ved fratreden fra stilling og ved permisjon uten lønn har du mulighet til å fortsette ditt medlemskap i Elverum kommunale pensjonskasse. Ordningene er forskjellige, både hva vilkår og premie angår.

Permisjon

Når du har permisjon uten lønn er det viktig at du påser at arbeidsgiver gir beskjed om dette til pensjonskassen slik at vi får registrert dette, og ikke melder deg ut. Det er to årsaker til at du bør gjøre det:

  1. Du er uføre- og dødsrisikoforsikret i perioden.
  2. Det kommer ikke ny karensperiode ved gjeninntreden.

Ovenstående gjelder primært ved permisjoner lenger enn 3 måneder. Dette er spesielt viktig for deg som omskolerer deg for å takle helseutfordringer. Men ingen av oss kjenner helsa vår så godt at vi bør risikere å svekke våre forsikringsrettigheter. Premien for denne forsikringen er som når du står i stilling. Du må allikevel betale også arbeidsgivers andel. Ved likningen får du fradrag i alminnelig inntekt, på samme måte som 2%-premien du betaler når du står i stilling.

Fratreden

Slutter du i stilling, kan du tegne en separat fortsettelsesforsikring. Denne har en særskilt premie. Denne gir ikke rett til AFP 62/64. For nærmere informasjon om AFP, se AFP under «Våre pensjoner».

Denne forsikringen er ikke skattefavorisert. Det vil si at den ikke er fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Utbetalingen når det blir aktuelt, er skattepliktig inntekt. Det betyr at du betaler skatt to ganger på pengene. Denne forsikringen har en høyere premie en den alminnelige og med dobbelt beskatning er den svært dyr, men alle bør allikevel vurdere den, spesielt dersom du slutter i forholdsvis høy alder og ikke går over i annen stilling med offentlig tjenestepensjon.

Fortsettelsesforsikring ved fratrede er heller ikke en del av overføringsavtalen.