Samordning

Pensjon er en grunnleggende rettighet i Norge. Denne rettigheten dekker folketrygden som administreres av NAV. I tillegg har vi tjenestepensjon. For deg som offentlig ansatt kom faktisk tjenestepensjonen først. Men fra 1957 fikk også vi rett til folketrygd. Dermed fikk vi behov for å se på den samlede pensjonen. Garantien om 66 % av sluttlønn kunne ikke leggs på toppen av folketrygd. Den måtte også begrenses ut fra opptjening i flere offentlige ordninger.

Alderspensjon er nå den viktigste pensjonen som samordnes. Vi bruker derfor denne som eksempel:

Pensjon fra folketrygden:

ill pensjon folketrygden

Over viser vi en grafisk fremstilling av grunnpensjon og tilleggspensjon. Formelen viser hvordan vi hvert år beregner pensjonspoeng.

Ut fra sluttpoengtall finner du din tilleggspensjon ved formelen:

formel pensjon

  • G – Folketrygdens grunnbeløp
  • SPT – sluttpoengtall eller endelig pensjonspoeng som vi har kalt det i grafen over.
  • Fra 1992 får vi lavere pensjonsuttelling for våre poengtall. Derfor har vi to ledd i formelen.
  • år(91) – Antall år til og med 1991 der du har opptjent pensjonspoeng.
  • år(92) – Antall år fra og med 1992 der du har opptjent pensjonspoeng.

Disse dataene finner du på beregninger fra NAV eller på din side på NAV.NO.

Beregning av samordning:

Pensjonsløftet er 66 % av sluttlønn. Denne garantien oppfylles bare dersom du har minst 30 år opptjening. Den tar utgangpunkt i din gjennomsnittlige stillingsprosent og i de 30 årene du har tjent mest. Når vi beregner samordning, tar vi utgangspunkt i garantien. Vi trekker deretter ut 75 % av folketrygdens grunnbeløp. Du har da igjen litt av grunnpensjonen. 10 % for gifte og samboere, 25 % for enslige. Deretter beregner vi den folketrygden du har opptjent med samme grunnlag som tjenestepensjonen. Det vil si fastlønn og turnustillegg for de årene du har vært medlem. Har du hatt stilling i privat sektor, hatt overtid eller annen lønnsinntekt vil vi trekke mindre av tilleggspensjonen enn det du får utbetalt fra NAV.

Tjenestepensjonen som blir utbetalt er derfor minst  grunnpensjon (10/25%) og «garantitillegget».

ill pensjon grunnpensjon

Selv om vi ikke har pensjonsforsikring for lærere, er de en typisk pensjonist i offentlig tjenestepensjon. De har lite eller ingen overtid og har hele karrieren i offentlig tjenestepensjon. Da vil hele tilleggspensjonen fra folketrygden bli samordnet bort.

Ansatte i pleie og omsorg er ofte annerledes. De jobber mye overtid. Det gir pensjon fra folketrygden, men ikke tjenestepensjon. Derved får de mer tilleggspensjon fra folketrygden enn det som trekkes i tjenestepensjon.

Forsørger du barn under 18 år får du et tillegg på 10 % av brutto pensjon for hvert barn. Totalt pensjon kan ikke overstige 90 % av tidligere inntekt. Ved flere enn to barn vil derfor barnetillegget begrenses.