Arbeid ved AFP og AP

AFP før du er 65 år, er generelt problematisk når det gjelder arbeid. Pensjonen er beregnet ut fra inntekt før uttak av AFP og etter uttak. Blir inntekten større enn det vi har beregnet ut fra, vil AFP avkortes. Det er et fribeløp på 0,26 G. Tjener du mer, så skal hele beløpet være med i omregningen, ikke bare det som overskrider. Feriepenger og annet som er opptjent før uttak, eller etter avsluttet AFP, skal ikke medregnes.

AFP fra 65 år. Noen endrer regler for beregning når de blir 65 år. Se punkt 2 her. Har du tjenestepensjonsberegnet AFP (66 % av sluttlønn) og ikke folketrygdberegnet, (som AFP før 65 år), kan du jobbe for pensjonistlønn i offentlig sektor. I privat sektor er det ingen grenser.

AP – Alderspensjon. Alle kan jobbe for pensjonistlønn. I privat sektor er det ingen grenser.

På vedtaket ditt, som du finner på «min side», står det også litt om inntekt sammen med alderspensjon.