Egenerklæring EKP info

Når uførheten er slik at NAV ikke yter støtte (Mindre enn 50 %), har vi større behov for informasjon. Egenerklæringen er din bekreftelse på forhold som gjelder deg. I egenerklæringen gir du oss også rett til å innhente ytterligere informasjon vi trenger for å behandle din sak dersom det skulle være nødvendig.

Arkivering av informasjon gjøres i minst mulig grad. Dette skjemaet er unikt og kan ikke gjenskapes av uavhengig kilde. Dette vil derfor bli arkivert i pensjonskassen så lenge pensjonen er løpende.

Uførepensjon fra EKP uten tilsvarende ytelse fra NAV ( bruttopensjon), innvilges normalt bare for 2 år om gangen. Normalt innkaller vi til en samtale med legen før forlengelse.  Det forventes da fersk «Legeerklæring».

Fra måneden etter fylte 67 år, vil du har rett til alderspensjon fra Folketrygden (NAV). Fra dette tidspunkt vil vi samordne din brutto uførepensjon med alderspensjon i tilsvarende brøk. Du må selv søke Folketrygden (NAV).

Last ned skjema Egenerklæring (word)
Last ned skjema Egenerklæring (PDF)

Husk – du tjener ikke opp pensjonsrettigheter i NAV ved slik pensjon. Det betyr for alle en lavere alderspensjon. Men for de fleste viktigere, uførepensjon fra NAV vil bli lavere. Innvilger NAV arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd (UT), opphører vår tidligere kompenasjon for det NAV ikke utbetaler. En økning av uføregraden f.eks fra 20 % til 50 % kan da medføre lavere pensjon