Egenerklæring EKP info

Når uførheten er slik at NAV ikke yter støtte, har vi større behov for informasjon. Egenerklæringen er din bekreftelse på forhold som gjelder deg. I egenerklæringen gir du oss også rett til å innhente ytterligere informasjon vi trenger for å behandle din sak dersom det skulle være nødvendig.

Arkivering av informasjon gjøres i minst mulig grad. Dette skjemaet er unikt og kan ikke gjenskapes av uavhengig kilde. Dette vil derfor bli arkivert i pensjonskassen så lenge pensjonen er løpende.

Uførepensjon fra EKP uten tilsvarende ytelse fra NAV (ikke samordnet pensjon eller bruttopensjon), innvilges normalt bare for 2 år om gangen. Du er selv ansvarlig for å søke på nytt når perioden nærmer seg slutt. Pensjonen opphører uten nærmere varsel. Ved søknad om forlengelse trenger du ikke å fylle ut skjemaene «Søknad om pensjon» og «Egenerklæring». Legen må fylle ut skjemaet «Legeerklæring». Lag en enkel søknad om forlengelse av innvilget ytelse, bekreft at helsetilstanden er uendret, og vedlegg «Legeerklæringen» som dokumentasjon.

Fra måneden etter fylte 67 år, vil du har rett til alderspensjon fra Folketrygden (NAV). Fra dette tidspunkt vil vi samordne din brutto uførepensjon med alderspensjon i tilsvarende brøk. Du må selv søke Folketrygden (NAV).

Last ned skjema Egenerklæring (word)
Last ned skjema Egenerklæring (PDF)