Alderspensjon fra 2020

Fra 01.01.2020 endres alderspensjonen i offentlig sektor. De nye reglene gjelder for de som er født i 1963 og senere. Hovedtrekk i endringen er som følger:

Opptjening:

 • Hvert år spares en andel av lønna de. Det tilsvarer opptjening av alderspensjon i NAV (Folketrygden).
 • Overtidsbetaling gir ikke sparing til pensjon. Her er det ingen endring.
 • Tilleggstimer gir sparing til pensjon.
 • Pensjonsbeholdningen skal hvert år reguleres opp med samfunnets lønnsvekst. (Folketrygdens grunnbeløp G). Tilsvarende det som gjøres i NAV. Arbeidsgiver bærer risikoen for at pensjonene beholder sin verdi.
 • Alle årene du har lønn påvirker pensjonen. Pensjonen vil derfor øke om du jobber litt lenger.

Uttak:

 • Fra 62 år kan du ta ut pensjon selv om du fortsetter å jobbe. Siden pensjonen er en «Beholdning», vil tidlig uttak medføre lavere utbetaling pr år.
 • Pensjon under opptjening får høyere «rente» på beholdningen, enn pensjoner under utbetaling. Det er dette som kalles underregulering.
 • AFP er et påslag til alderspensjon fra NAV og Tjenestepensjon. Ny AFP skal fungere på samme måte som i privat sektor.
 • Pensjonen er livsvarig.
 • Ved tidlig uttak av pensjon, vil pensjonen din bli lavere enn i dag, ved å utsette den vil du kunne få høyere pensjon enn i dag. Ved rundt 65 eller 66 år vil pensjonen bli på samme nivå som i dag.

Diverse

 • Det vil innføres overgangsordninger. Dette vil gi utfordringer med å anslå fremtidig pensjon riktig for den enkelte.
 • De første pensjonene etter det nye regelverket kan tas ut 1. januar 2025. Vi regner med at i løpet av 2022 eller 2023 vil være mulig å beregne disse pensjonene på en god måte. Pensjon opptjent til om med 31.12.2019 vil bli registrert som en oppsatt pensjon. Det vil si at den blir stående som om du hadde sluttet å jobbe i offentlig sektor. Pensjonen vil delvis være av nåværende type, delvis av den nye, alt etter hvor lenge du har jobbet i offentlig sektor når det nye regelverket begynner å virke..