Uførepensjon

Uførepensjon er blitt et samle­begrep for ytelser til medlem­mene som får redusert inntektpå grunn svikt i helsa. For noen er det varig, for andre er det midlertidig. For noen er det sykdom, for andre er det skade eller slitasje.

Alle kan planlegg for alderen. Ingen vet hva som skjer i morgen. Sykdom og ulykker innhenter mange på ett tids­punkt i livet. Da er det viktig at du har en tilfredsstillende dekning. Tjenestepensjon er et gode der uføre­delen trolig er den viktigste.

Uførepensjon dekkes fra utbetaling av sykepenger opphører. NAV (Folketrygden) krever minst 50 % uføhet. For å få tjenestepensjon må uførheten være minst 20 %. Inntektsreduksjon er utgangspunktet.

Får du innvilget uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, danner dette grunnlaget for innvilgelse av uførepensjon fra EKP. Dersom uføregraden er for lav i forhold til NAV’s regelverk, krever vi egenattest og legeattest.

Uførepensjon utgjør  3 % av pensjonsgrunnlaget (lønn). I tillegg får du 25% av Folketrygdens grunnbeløp G (maks 6% av lønnstapet). I tillegg kommer 66 % av lønnstapet fra NAV (Har eget grunnlag).  Forsørger du barn under 18 år, får 4 % av pensjonsgrunnlaget ekstra for hvert barn, maks for 3 barn. Det begrenses allikvel slik at du maksimalt kan få 90 % av inntektsreduksjonen.

NAV dekker ikke lønn over 6 G (Oppdateres pr 01.05 hvert år. Vedtaket skjer normalt sett i midten av mai. Reguleringen påvirkes av prisvekts og den generelle lønnsutvikling) Det . Lavere uføregrad enn 50 % (som nevnt over) og lønn over 6 G kompenserer pensjonskassen. Det vil si at du får 69 % av lønn over 6 G opp til 12 G, eller når uførheten er mellom 20 og 50 %.

Ved AAP innvilges du midlertidig uførepensjon.

Uførepensjon uten samtidig ytelse fra NAV kalles Brutto Uførepensjon (BUP). Den innvilges normalt for inntil 2 år om gangen. Vi har avtale med en helsefaglig forsikringskonsulent som gjennomgår vår dokumentasjon. Det innkalles til møte for gjennomgang av saken. Du er selv ansvarlig for å søke forlengelse. Ved forlengelse trenger vi legeerklæring og en enkel bekreftelse fra deg om at du ønsker å opprettholde din uførepensjon.

Som en del av saksbehandlingen ved brutto uførepensjoner vil vi også kontakte arbeidsgiver. Det kan i en del tilfeller være aktuelt å innkalle til et møte mellom pensjonskassa, arbeidsgiver og deg som medlem for å sikre en god oppfølging.

 

Gå til rutine for å søke uførepensjon. Se også fane «Søknadskjemaer».