Særalderspensjon – Nye regler

De som her født etter 1962, altså fra og med 1963, har nye pensjonsregler i tjenestepensjonen. Nå er det kommet midlertidige regler, mens hele særalderssystemet skal gjennomgås. Den nye avtalen fastsetter at særalder er et nødvendig element også fremover. Men den beskriver ikke noe om hvem som bør omfattes. Nedenfor søker vi å gi en «forenklet» innføring.

25.08.23 inngikk partene avtale som innebærer følgende:

 1. Særalder skal øke i takt med økende levealder og aldersgrensen for uttak av ubetinget alderspensjon.
 2. Særskilte regler for opptjening som gjør det mulig å ta ut alderspensjon etter særaldersgrensen. Her er det visse begrensninger, du må ha hatt særaldersgrense i minst 20 % stilling, 10 av de siste 15 årene før rett til uttak/faktisk uttak for å få særalderstillegget, som er på 5,8 % ved 65 års aldersgrense (7,7 % ved 60 år) ved 30 års opptjening. Tillegget forkortes på vanlig vis etter stillingstørrelse og medlemstid.
 3. Særalderspåslaget utbetales tidligst fra første mulige uttakstidspunkt for alderspensjon fra folketrygden, det vil si etter 62 år. Men varierende etter opptjening.
 4. Inntekt over 1 G etter uttak av særalderspensjon, medføre avkorting.
 5. Utfasing av 85-årsregelen. De som er født i 1973 gis ikke alderspensjon etter 85-årsregelen (60 års aldersgrense). Den utfases med en og en måned for de som er født fra 1970 til og med 1972.
 6. Tidligpensjon på 66 % videreføres for :
  1. Årskullene 63 og 64 ved 65 års aldersgrense
  2. Årskullene 63 til og med 69 for de med 60 års aldersgrense

Dette er en forenklet oppsummering. Detaljer vil fremkomme i dialog med det enkelte medlemmet.

Endringen medfører at senere pensjonering, eller flere eldre på arbeidsplassen. Noen er godt i gang med tilrettelegging av dette!

Avtalen finner du her.

Styre i pensjonskassen

Vi skal velge 2 medlemmer til styret i pensjonskassen. Valget gjelder for 4 år fra mars 2024.

Gjennom de tillitsvalgte har vi to kandidater:

 • Linda Alette Løkken, hun jobber i MHBR – Gjenvalg
 • Cato Wedum, som jobber på økonomiavdelingen

Har du andre forslag?

Medlemmer, de som er i stilling og pensjonister kan velges til styret i pensjonskassen. Finanstilsynet har satt regler for kompetanse i styret. Også de som velges blant medlemmene må være med på bygge styrets felles kompetanse. Det gjør de forslag vi har, de gir også kjønnsbalanse.

Forslag må være fremmet innen 01.10.23

Ny søknadsprosess

Vi har nå etablert digital søknad om pensjon. Det gjelder uførepensjon, AFP og Alderspensjon.

Du finner den på «Min side». Her finner du rammen «Søk uttak av pensjon». Hva du har rett til, styres av medlemskapet ditt.

På denne siden kan du også legge inn din e-postadresse og telefonnummer, uavhengig om du søker. Du finner også din opptjening. Her kommer også vedtak om pensjon og informasjon om utbetalinger etter hvert som de starter.

Siden vi leier program av Storebrand, vil dere navn være en del av kommunikasjonen.

Endre skattetrekk?

Det er nå igjen mulig å registrere ekstra skattetrekk. Har du behov/ønske, ta kontakt. Etter hvert vil det bli mulig å endre dette selv.

En bedre løsning er å etablere en egen bankkonto som du ber banken trekke et beløp til, tilsvarende ekstra skattetrekk, hver måned når pensjonen har kommet inn. Da har du sikkerhet for restskatt, men du har også pengene tilgjengelig for andre uforutsette hendelser.

På min side kan du endre bankkontonummer for utbetaling av pensjon. Der kan du endre telefonnummer og e-postadresse også. Bostedsadresse vaskes jevnlig mot Folkeregisteret. Ønsker du å benytte annen adresse, ta kontakt.

Endret utbetalingssystem 2023

Fra 2023 blir pensjonene utbetalt direkte fra vårt pensjonssystem, istedenfor å flyttes til annen løsning, slik vi gjør i dag. Det bidrar til lavere risiko for feil utbetaling.

Opplysninger om utbetaling kommer på elverumpensjon.no, der du kan gå på min side og finne det som gjelder deg. I tillegg kommer informasjon på kontoutskriften fra banken.

I tillegg til at risikoen for feil reduseres, vil regulering av pensjon pr 1. mai gå raskere. Vi oppnår også at vi blir mindre sårbare for fravær av daglig leder.

Vi skal gjøre vårt til at dette blir best mulig for alle.

Skattekort blir derfor ikke innhentet av Elverum kommunale pensjonskasse, men av Storebrand Pensjonstjenester/Tietoevry. All pensjoninster får brev om dette.

 

Endret G-Grunnbeløp i folketrygden

Fra 01.05.22 er folketrygdens grunnbeløp endret fra 106 399,- til 111 477,-.

Alle pensjoner skal endres i forhold til dette. Primært er det lønnsgrunnlaget som endres med 4,77 %. Det vil i prinsippet si at pensjonen går opp tilsvarende.

Så vil det være særskilte regler for enkeltgrupper.

Vi har startet med noen reguleringer som blir utbetalt i juni, med etterbetaling for mai. Vi jobber for at alle skal være ferdige til utbetalingen i juli.

Regnskap 2021

Regnskapet er nå godkjent, og vi kan nok en gang presentere et regnskap som bidrar til å sikre pensjonene. Samtidig gjør avkastningen at medlemsbedriftene får litt ekstra å betale fremtidige kostnader med.

Noen av de fremtidige kostnadene ser vi allerede, ved krig i Ukraina og stigende renter. Pensjonskassen er rustet for renteheving og endring i aksje- og valutakurser. Hva krig angår, vet en aldri hva det fører med seg. Vi får for alle involverte håpe at det ikke blir langvarig, og for oss som står utenfor, at vi finner løsninger på det vi avskjæres fra.

 

Årsrapporten finner du under dokumentarkiv sammen med revisor og aktuars uttalelser.