Endre skattetrekk?

Vi kan ikke lenger endre skattetrekk manuelt. Ønsker du høyere skattetrekk, må du kontakte skatteetaten. Det enkleste er å gå på skatteetaten.no der du med BankID kan endre dine data. Øker du pensjonen, eller renteinntekter, vil du få økt skattetrekk. Tilsvarende kan du redusere trekk.

En bedre løsning er å etablere en egen bankkonto som du ber banken trekke et beløp til, tilsvarende ekstra skattetrekk, hver måned når pensjonen har kommet inn. Da har du sikkerhet for restskatt, men du har også pengene tilgjengelig for andre uforutsette hendelser.

Endret utbetalingssystem 2023

Fra 2023 blir pensjonene utbetalt direkte fra vårt pensjonssystem, istedenfor å flyttes til annen løsning, slik vi gjør i dag. Det bidrar til lavere risiko for feil utbetaling.

Opplysninger om utbetaling kommer på elverumpensjon.no, der du kan gå på min side og finne det som gjelder deg. I tillegg kommer informasjon på kontoutskriften fra banken.

I tillegg til at risikoen for feil reduseres, vil regulering av pensjon pr 1. mai gå raskere. Vi oppnår også at vi blir mindre sårbare for fravær av daglig leder.

Vi skal gjøre vårt til at dette blir best mulig for alle.

Skattekort blir derfor ikke innhentet av Elverum kommunale pensjonskasse, men av Storebrand Pensjonstjenester/Tietoevry. All pensjoninster får brev om dette.

 

Endret G-Grunnbeløp i folketrygden

Fra 01.05.22 er folketrygdens grunnbeløp endret fra 106 399,- til 111 477,-.

Alle pensjoner skal endres i forhold til dette. Primært er det lønnsgrunnlaget som endres med 4,77 %. Det vil i prinsippet si at pensjonen går opp tilsvarende.

Så vil det være særskilte regler for enkeltgrupper.

Vi har startet med noen reguleringer som blir utbetalt i juni, med etterbetaling for mai. Vi jobber for at alle skal være ferdige til utbetalingen i juli.

Regnskap 2021

Regnskapet er nå godkjent, og vi kan nok en gang presentere et regnskap som bidrar til å sikre pensjonene. Samtidig gjør avkastningen at medlemsbedriftene får litt ekstra å betale fremtidige kostnader med.

Noen av de fremtidige kostnadene ser vi allerede, ved krig i Ukraina og stigende renter. Pensjonskassen er rustet for renteheving og endring i aksje- og valutakurser. Hva krig angår, vet en aldri hva det fører med seg. Vi får for alle involverte håpe at det ikke blir langvarig, og for oss som står utenfor, at vi finner løsninger på det vi avskjæres fra.

 

Årsrapporten finner du under dokumentarkiv sammen med revisor og aktuars uttalelser.

Endret inntektsgrense AFP 62

For de som har AFP beregnet etter reglene fra folketrygden, blir det fra 2022 anledning til å tjene 30 000 kr før det blir avkorting av pensjonen. Husk at avkortingen skjer i forhold til hele beløpet, ikke det som overstiger.

Det er de som har AFP før de er fylt 65 år, og noen som har denne beregningsmåten etter fylte 65 år, fordi den gir bedre pensjon.

Endringen påvirker ikke alderspensjon eller AFP etter tjenestepensjonsreglene (etter 65 år). Det påvirker heller ikke at du ikke kan ha andre pensjoner fra NAV samtidig med AFP 62.

 

Du kan lese mer om dette hos KS.

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/forhandlingslosning-pa-sgs-2020-pensjonsordninger/

Fratreden ved særaldersgrense

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense (60/65 år) enn den alminnelige (70 år) skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.

Etter dette er det ikke bare de som ikke har 30 år opptjening som har rett til å stå videre, men alle. Retten din til pensjon fra aldergrensen eller 3 år tidligere etter 85-årsregelen har du fremdeles.

Det har fra arbeidstakerorganisasjonene vært uttrykt skepsis til endringen. Vi tar ikke nærmere stilling til det, men alle skal være klar over at pensjonen for de med særaldergrense så langt ikke er tilpasset ny alderspensjon i offentlig tjenestepensjon. For de med aldersgrense 70 år, ble det gjort endringer fra 01.01.20 for de som er født etter 1962. Ønsker du å stå i stilling vil pensjon opptjenes så lenge du ikke har full opptjening, 30 år. Du vil også få opptjening dersom nåværende stilling bidrar til at du øker gjennomsnittlig stillingsprosent. Uttak av pensjon før 67 år, medfører for deg ikke forbruk av alderspensjon.

Pensjon er høyere enn lønn. Det vil derfor være økonomisk lønnsomt å stå i stilling.

Lønnsslipp

Da er lønnsslippen for juni lagt ut. De som har den på e-post får den slik de har brukt. De som har AltInn registrert med e-postvarsling, vil finne den der. Resten, vil få den i postkassen om noen dager. Dette er slik vi beskrev det i brev tidligere i år.

Reglering av pensjoner

Nytt grunnbeløp i folketrygden er vedtatt. Det øker fra 101 351 til 106 399, en økning på ca 5 %.

Det er lagt inn flere endringer i pensjonen. Det tar derfor litt tid å få programmert det og ellers lagt til rette. Vi håper fremdeles at vi får gjort dette klart til utbetaling i juli.