Avkastning 1. kvartal 2024

EKP hadde en avkastning 1. kvartal på 3,91 %. Første kvartal i 2023 ga en avkastning på 3,66 %. Så langt følger vi fjoråret, men det er hendelser i resten av året som bestemmer det endelige resultatet. God avkastning gjør oss bedre i stand til å møte utfordringer som kan komme.

Styret skal i møtet i juni revidere strategien for kapitalforvaltning. Det legges ikke opp til vesentlig endring.

 • 35 % aksjer – 1/3 norske og 2/3 globale.
 • 50 % obligasjoner – 1/3 norske og 2/3 globale.
 • 5 % i pengemarked og bank.
 • 10 % eiendom.

For de siste årene har vi hatt:

2023 2022 2021
I år 8,27 % -5,69 % 6,69 %
Snitt siste 5 år 5,33 % 3,47 % 6,37 %
Snitt siste 10 år 5,37 % 5,50 % 6,71 %

 

Manglende pensjon?

Da ser jeg at penger har gått ut av  vår konto, og at helgen er reddet for de med lav likviditet, og at vi har fått ryddet opp.

Problemet har skyndet på justeringer av løsninger rutiner. Noe får vi gjort noe med selv, annet trenger vi bistand til.

God 17.mai og god pinse.

 

DNB har systemproblem i dag, derfor er ikke pensjonene kommet inn på konto som forventet.

Du kan sjekke om det er andre feil ved å gå på «min side». Står pensjonen din som normalt der, er det forsinkelsen som er årsaken. Står det ikke der, så ligger feilen her.

Feilen skal være rettet ve 14-tiden i dag 15.05.24, men det kan enda ta litt tid før det er på din konto. Det påvirkes av hvor fort det blir sendt fra DNB, og hvor fort din bank fordeler mottaket.

Selv om feilens skulle være rettet, fortsetter problemet inn i 16. mai. Vi jobber med å få klarhet i dette. Det ser ut til at det skal være på deres konto etter avregning kl 12.00 i dag. Det ser også ut til at vi har en del av ansvaret for feilen selv.

Vi beklager feilen.

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV.  Vedtaket gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse. Det vedtas ingen felles lov for alle med offentlig AFP. Reglene for de som har kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger for helseforetakene blir vedtatt i tariffavtale eller vedtekter. Det legges til grunn at lovendringer som vedtas av Stortinget følges opp i regelverket som gjelder for disse ordningene. 

Det betyr at endringene under vil gjelde alle som har AFP i offentlig sektor. 

For mer info se Våre pensjoner\AFP – født etter 1962

Godt resultat for 2023

8,27 % avkastning for 2023, er over gjennomsnittet av kommunale kasser, og medfører at vi hentet inn igjen en del av bufferen vi brukte i 2022. Som for deg som privatperson er det viktig å ha noe å gå på til trangere tider. EKP har som mål å ha god avkastning. Da må vi også ha gode buffere.

Vi skal unngå å måtte be medlemsbedriftene om penger på grunn av verdireduksjon. Det er også viktig å ha så gode buffere at vi ikke skal måtte selge noe med tap. Resultatet for 2023 er godt fordi vi ikke måtte gå ut av aksjer i 2022. Dermed fikk vi være med på oppturen!

8 630 000 kan synes som et svakt årsresultat, men det er etter at vi har styrket bufferen med 84,5 millioner. Det vil si 8,6 mill kr til pensjonskassen og 84,5 mill kr «pensjonene».

Pensjonskassens resultat betyr ikke noe for deg som medlem. Din pensjon styres av tariffavtalen. Men resultatet betyr noe for de langsiktige kostnadene til pensjon for Elverum kommune, SØIR og MHBR, eller medlemsbedriftene.

Årsrapport 2023 mm finner du under dokumenter.

Særalderspensjon – Nye regler

De som her født etter 1962, altså fra og med 1963, har nye pensjonsregler i tjenestepensjonen. Nå er det kommet midlertidige regler, mens hele særalderssystemet skal gjennomgås. Den nye avtalen fastsetter at særalder er et nødvendig element også fremover. Men den beskriver ikke noe om hvem som bør omfattes. Nedenfor søker vi å gi en «forenklet» innføring.

25.08.23 inngikk partene avtale som innebærer følgende:

 1. Særalder skal øke i takt med økende levealder og aldersgrensen for uttak av ubetinget alderspensjon.
 2. Særskilte regler for opptjening som gjør det mulig å ta ut alderspensjon etter særaldersgrensen. Her er det visse begrensninger, du må ha hatt særaldersgrense i minst 20 % stilling, 10 av de siste 15 årene før rett til uttak/faktisk uttak for å få særalderstillegget, som er på 5,8 % ved 65 års aldersgrense (7,7 % ved 60 år) ved 30 års opptjening. Tillegget forkortes på vanlig vis etter stillingstørrelse og medlemstid.
 3. Særalderspåslaget utbetales tidligst fra første mulige uttakstidspunkt for alderspensjon fra folketrygden, det vil si etter 62 år. Men varierende etter opptjening.
 4. Inntekt over 1 G etter uttak av særalderspensjon, medføre avkorting.
 5. Utfasing av 85-årsregelen. De som er født i 1973 gis ikke alderspensjon etter 85-årsregelen (60 års aldersgrense). Den utfases med en og en måned for de som er født fra 1970 til og med 1972.
 6. Tidligpensjon på 66 % videreføres for :
  1. Årskullene 63 og 64 ved 65 års aldersgrense
  2. Årskullene 63 til og med 69 for de med 60 års aldersgrense

Dette er en forenklet oppsummering. Detaljer vil fremkomme i dialog med det enkelte medlemmet.

Endringen medfører at senere pensjonering, eller flere eldre på arbeidsplassen. Noen er godt i gang med tilrettelegging av dette!

Avtalen finner du her.

Styre i pensjonskassen

Vi skal velge 2 medlemmer til styret i pensjonskassen. Valget gjelder for 4 år fra mars 2024.

Gjennom de tillitsvalgte har vi to kandidater:

 • Linda Alette Løkken, hun jobber i MHBR – Gjenvalg
 • Cato Wedum, som jobber på økonomiavdelingen

Har du andre forslag?

Medlemmer, de som er i stilling og pensjonister kan velges til styret i pensjonskassen. Finanstilsynet har satt regler for kompetanse i styret. Også de som velges blant medlemmene må være med på bygge styrets felles kompetanse. Det gjør de forslag vi har, de gir også kjønnsbalanse.

Forslag må være fremmet innen 01.10.23

Ny søknadsprosess

Vi har nå etablert digital søknad om pensjon. Det gjelder uførepensjon, AFP og Alderspensjon.

Du finner den på «Min side». Her finner du rammen «Søk uttak av pensjon». Hva du har rett til, styres av medlemskapet ditt.

På denne siden kan du også legge inn din e-postadresse og telefonnummer, uavhengig om du søker. Du finner også din opptjening. Her kommer også vedtak om pensjon og informasjon om utbetalinger etter hvert som de starter.

Siden vi leier program av Storebrand, vil dere navn være en del av kommunikasjonen.

Endre skattetrekk?

Det er nå igjen mulig å registrere ekstra skattetrekk. Har du behov/ønske, ta kontakt. Etter hvert vil det bli mulig å endre dette selv.

En bedre løsning er å etablere en egen bankkonto som du ber banken trekke et beløp til, tilsvarende ekstra skattetrekk, hver måned når pensjonen har kommet inn. Da har du sikkerhet for restskatt, men du har også pengene tilgjengelig for andre uforutsette hendelser.

På min side kan du endre bankkontonummer for utbetaling av pensjon. Der kan du endre telefonnummer og e-postadresse også. Bostedsadresse vaskes jevnlig mot Folkeregisteret. Ønsker du å benytte annen adresse, ta kontakt.