Rettigheter

Hva er viktig å være klar over for min pensjon?

Dine pensjonsrettigheter bestemmes ikke av hvem arbeidsgiver har avtale med. Tariffavtalen definerer vilkårene. Se særavtalen om pensjon SGS 2020 – Pensjonsordninger.

Alle bør interessere seg litt for pensjonen sin. Uavhengig av alder kan du bli ufør ved ulykke eller sykdom. Da vil pensjon bli utbetalt etter søknad fra det tidspunktet sykepengene opphører. En del ønsker å gå av tidlig. Er du født etter 1962 kan pensjonen bli så liten, at du da må gjøre et valg mellom å spare selv i god tid før ønsket avgang, eller revurdere avgangstidspunkt.

Hvert kvartal får vi opplyst innmelding, utmelding endring av lønn og stillingsprosent. På «Min side» finner du opplysninger om deg, dersom det står på lønnsslippen din at du er medlem i EKP. Alle pensjonskasser har slik informasjon ( se: SPK.NO for lærere, KLP.NO for sykepleiere, renholdere og ansatte ved sykehjemmene.) Alle bør sjekke opptjening samtidig som de sjekker selvangivelsen.

Utmelding skjer når du ikke har lønn. At du «eier» stillingen fremdeles, har ingen betydning. Stopper lønna fordi du går over til AAP etter sykepenger, ta kontakt. Da vil du ha rettigheter i pensjonskassen.

Opptjening til pensjon får du for lønn inntil 100 % stilling. Alderspensjon tar utgangspunkt i gjennomsnittlig deltid (stillingsprosent) i opptjeningsperioden. Har du mer enn 30 år opptjening, vil de beste årene regnes med (født før 1963). For uførepensjon vil deltid på uføretidspunktet i enkelte tilfeller være det som legges til grunn istedenfor gjennomsnittlig deltid.

Aldersgrensen er i de fleste stillinger 70 år. For noen stillinger er den 65 år eller 60 år. Det finnes bestemmelser som gjør at du kan gå av med pensjon 3 år før aldersgrensen
(85-årsregelen) For de med aldersgrense 65 år, gjelder den til og med 1964-kullet. Deretter trappes den ned måned for måned. For 68-kullet er den helt borte.

AFP – AvtaleFestet Pensjon gjør det mulig å gå av ved fylte 62 år. Full opptjening er 30 år dersom du slutter i stilling for å bli pensjonist. For de som er født etter 1962, stoppet disse reglene 01.01.2020. Fra da av tjener du opp til pensjon for den lønna du får fra kommunen. Er du ikke medlem i offentlig tjenestepensjonsordning når du blir pensjonist (se over om oppsatt rett), vil full opptjening være mellom 30 og 40 år, alt etter når du første gang ble medlem i offentlig tjenestepensjon. Oppnår du ikke full opptjening vil pensjonen bli beregnet som en andel av full opptjening. De som er født etter 1962 får opptjening frem til og med 31.12.1999 som oppsatt rett.

Opptjening går på tvers av arbeidsgivere innenfor offentlig tjenestepensjon. Det er ordningen du er medlem av (siste ordning ved oppsatt rett) når du blir pensjonist som samler informasjon fra annen opptjening og utbetaler pensjonen. Selv om du har mindre enn 3 år i en ordning, er det viktig at du oppgir dette, da all opptjening legges sammen for å beregne total medlemstid. Forutsetningen er at den totale opptjening er minst 3 år. (Se utmelding over)

Ved førtidspensjon, AFP elle brutto uførepensjon, vil, vil utbetaling av tjenestepensjon samordnes med utbetaling fra Folketrygden fra måneden etter du fyller 67 år. Du er selv ansvarlig for å søke disse ytelsene. Kopi av vedtak i NAV om ytelser fra Folketrygden, sendes til pensjonskassen. Alternativt innhenter vi denne informasjonen, med den usikkerhet det kan medføre.