Rettigheter

Hva er viktig å være klar over for min pensjon?

Dine pensjonsrettigheter bestemmes ikke av hvem arbeidsgiver har avtale med. Tariffavtalen definerer vilkårene. Se særavtalen om pensjon SGS 2020 – Pensjonsordninger.

Alle bør interessere seg litt for pensjonen sin. Uavhengig av alder kan du bli ufør ved ulykke eller sykdom. Da vil pensjon bli utbetalt etter søknad fra det tidspunktet sykepengene opphører. En del ønsker å gå av tidlig. Er du født etter 1962 kan pensjonen bli så liten, at du da må gjøre et valg mellom å spare selv i god tid før ønsket avgang, eller revurdere avgangstidsupnkt.

Når du blir innmeldt mottar du et brev fra pensjonskassen. Det inneholder informasjon om lønn, pensjonsgivende tillegg, stillingsprosent og stilling ved utgangen av det kvartalet du blir innmeldt. Senere endringer får du ikke brev om. Ta vare på dette brevet sammen med ansettelsesavtalen. Det er arbeidsgivers ansvar å gi pensjonskassen riktige data. Men historien viser at det oppstår feil. Vi mener derfor at du i tillegg til alle innmeldingsbrev, bør ta vare på lønns- og trekkoppgavene for alle år. Der fremgår de at du er trukket for medlemskap i pensjonsordning. Dette vil gi en god dokumentasjon dersom arbeidsgiver eller pensjonskassen skulle gjøre feil, eller miste data.

Ved utmelding følger et brev om den opptjeningen du har. Ta også vare på dette. Dette dokumenterer en oppsatt rett. Har du vært medlem i minst 3 år, hos oss eller i en kombinasjon av flere offentlige pensjonskasser, har den oppsatte retten en økonomisk verdi. Ved uførhet vil du ha krav på pensjon. I tillegg vil du ha rett til alderspensjon fra 67 år på grunnlag av denne rette.

Opptjening til pensjon er nå for all tid du jobber inntil 100 %. Alderspensjon tar utgangspunkt i gjennomsnittlig deltid (stillingsprosent) i opptjeningsperioden. Har du mer enn 30 år opptjening, vil de beste årene regnes med (født før 1963). For uførepensjon vil deltid på uføretidspunktet i enkelte tilfeller være det som legges til grunn istedenfor gjennomsnittlig deltid.

Aldersgrensen er i de fleste stillinger 70 år. For noen stillinger er den 65 år eller 60 år. Det finnes bestemmelser som gjør at du kan gå av med pensjon 3 år før aldersgrensen. AFP – AvtaleFestet Pensjon gjør det mulig å gå av ved fylte 62 år. Full opptjening er 30 år dersom du slutter i stilling for å bli pensjonist. Er du ikke medlem i offentlig tjenestepensjonsordning når du blir pensjonist (se over om oppsatt rett), vil full opptjening være mellom 30 og 40 år, alt etter når du første gang ble medlem i offentlig tjenestepensjon. Oppnår du ikke full opptjening vil pensjonen bli beregnet som en andel av full opptjening.

Opptjening går på tvers av arbeidsgivere innenfor offentlig tjenestepensjon. Det er ordningen du er medlem av (siste ordning ved oppsatt rett) når du blir pensjonist som samler informasjon fra annen opptjening og utbetaler pensjonen. Selv om du har mindre enn 3 år i en ordning, er det viktig at du oppgir dette, da all opptjening legges sammen for å beregne total medlemstid. Forutsetningen er at den totale opptjening er minst 3 år. (Se utmelding over)

Ved førtidspensjon, AFP elle brutto uførepensjon, vil, vil utbetaling av tjenestepensjon samordnes med utbetaling fra Folketrygden fra måneden etter du fyller 67 år. Du er selv ansvarlig for å søke disse ytelsene. Kopi av vedtak i NAV om ytelser fra Folketrygden, sendes til pensjonskassen. Alternativt innhenter vi denne informasjonen, med den usikkerhet det kan medføre.