Bærekraft – SFDR

Foto: Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS

Integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger og rådgivningsvirksomhet
Elverum kommunale pensjonskasse anerkjenner bærekraftsrisiko som en risikofaktor som må forstås og håndteres. Bærekraftsrisiko er en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som kan medføre tap av pensjonskassens verdier. Pensjonskassen ser på arbeidet med bærekraftsrisiko som en langsiktig prosess og etterstreber å kartlegge denne risikofaktoren i henhold til god praksis. Samtidig anerkjenner vi at datagrunnlaget tidvis er mangelfullt og at analyser må utvikles over tid.

Klimarisiko er så langt den risikofaktoren man har kommet lengst med å forstå, regulere og måle innen. Gjennom kartlegging og gradvis økende kompetanse om bærekraftsrisiko vil pensjonskassen over tid utvikle sin evne til å håndtere risikoen. Pensjonskassen forventer ved vurdering av forvaltere at de viser evne til å forstå og håndtere bærekraftsrisiko innen sitt investeringsmandat.

Pensjonskassen investerer hovedsakelig gjennom eksterne forvaltere og anerkjenner at det finnes ulike strategier for å operasjonalisere hensynet til bærekraftsrisiko, eksempelvis eksklusjon, aktiv eierskapsutøvelse og positiv seleksjon av selskaper. I seleksjonen av forvaltere skal det gjøres en helhetlig vurdering av om forvalters tilnærming til ansvarlighet og bærekraft fremstår troverdig og effektiv.

Hvordan vi hensyntar bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger
Elverum kommunale pensjonskasse tar hensyn til de viktigste negative faktorer for påvirkningene av bærekraft ved investeringsbeslutninger. Denne erklæringen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2023. Dokumentet vil gjelde fra og med 30. juni 2024 og kan lastes ned her.

Bærekraftsfaktorer er faktorer som har en betydning for miljø, klima og sosiale forhold, som for eksempel menneskerettigheter, likestilling og arbeidsrettigheter.

Pensjonskassen overvåker og tar hensyn til negative konsekvenser for bærekraft, med utgangspunkt i ulike typer indikatorer og prosesser for å måle og bli orientert om dette. Et viktig ledd i dette arbeidet er bistand av investeringsrådgiver. I tilknytning til regelverket, overvåker pensjonskassen følgende:

  1. Klima og andre miljørelaterte indikatorer
  2. Indikatorer for sosiale forhold
  3. Indikator som gjelder for investeringer i stater
  4. Indikatorer som gjelder for eiendomsinvesteringer

Pensjonskassen kombinerer eksklusjon og aktivt eierskap for å håndtere de viktigste negative effektene i våre investeringer har på bærekraft etter grundig analyse.

Vårt arbeid bygger på relevante internasjonale konvensjoner og normer. Vi søker å unngå å investere i selskaper som ikke oppfyller våre minstekrav innen bærekraft. Regelmessig gjennomgang av aktiva foretas for å oppdag brudd, for så å vurdere handling. Vi har som mål å samarbeide med kapitalforvaltere som er dyktige i arbeidet med å integrere bærekraftsfaktorer i egne prosesser, og engasjerer oss med kapitalforvaltere der vi ser forbedringspotensial. Hvis en investering ikke er forenlig med minstekrav, følges dette opp med forvalter.

Indikatorer for negative bærekraftskonsekvenser nedfelt i lovverket utgjør en brikke i arbeidet med å redusere vårt fotavtrykk.

For å ta hensyn negative konsekvenser for bærekraft, er vi prisgitt god datakvalitet. Over tid forventes det at data som inngår i denne erklæringen blir basert i økende grad på selskapsrapportert data, til fordel for estimert data. Til tross for at datakvaliteten ikke er optimal i dag, kan den fortsatt benyttes for å orientere om utviklingen i konsekvenser for bærekraft av investeringsbeslutninger. Opplysninger om dette er dessuten relevant informasjon for våre interessenter, sett i lys av hensikten med regelverket. Vi er derfor av den oppfatning at dagens data gjør det mulig å investeringsbeslutninger som søker å unngå negative bidrag til bærekreaft.

Godgjørelsesordning
For å bidra til at det ikke gis insentiver til interessekonflikter er alle godtgjørelser faste.

Opplysninger på produktnivå
Pensjonskassen skal forvalte kapital langsiktig for å gi best mulig avkastning tatt hensyn til risiko. Bærekraft er en viktig risiko. Produktet kollektiv tjenestepensjon som ytelsesordning gir ikke individuelle valg for rettighetshaveren siden det er arbeidsgiver som bærer den økonomiske risikoen.

Pensjonskassen er i jevn dialog med medlemsvirksomhetene slik at de kan uttrykke sine forventninger om bærekraft i forvaltningen.

Pensjon er langsiktig. Over tid har pensjonskassen uttrykt at vi anser det som viktig at våre investeringer i dag ikke må gå på bekostning av livskvalitet i fremtiden når midlene skal benyttes. Videre må en kollektiv ordning ha bevissthet om rettigheter for de som genererer det vi oppfatter som avkastning. Pensjonskassen har derfor over tid valgt kapitalforvaltere som arbeider etter anerkjente prinsipper som FNs prinsipper for bærekraft. Dette både for å oppnå langsiktige mål, som nevnt over og for å redusere kortsiktig risiko. Vi kan ikke si at vårt formål er å fremme bærekraft. Men på den annen side, bidrar vi etter beste evne for en bærekraftig utvikling.