Regulering av pensjoner

Lønnsoppgjørene begynner å være i havn. Derved er grunnlaget for trygdeoppgjøret og nytt grunnbeløp i Folketrygden også klart.

Pr 01.05.19 er Folketrygdens grunnbeløp – G – kr 99 858.

Alderpensjoner øker med 2,4 %

Uførepensjoner øker med 3,07 %

Alle opptjente rettigheter i fripoliser reguleres med 3,07 %. Det gjøres også pensjonsrettighetene i Folktrygden. Det siste finner du etter hvert på NAV.NO.

 

Vi tar som vanlig utgangspunkt i at regulerte pensjoner skal utbetales i juli, og at det da etterbetales for mai og juni.

Regnskap 2018

Regnskapet kan nå lastes ned fra «Dokumentarkiv». Årsrapporten inneholder både regnskap og årsberetning.

Avkastningen ble svak, men vi har hatt gode reserver for å forberede oss på slike år. Det har derfor ingen umiddelbare konsekvenser. 2019 har startet slik at vi har tatt igjen det som gikk dårlig i 2018.

Risikoresultatet – uførhet og død, var gunstig for pensjonskassen i 2018. Det kommer først og fremst av at få har blitt uføre, og mange uføre har blitt friskmeldte. Det er bra for oss og ikke minst bra for den enkelte. Det er også godt for arbeidsmiljøet.

Samordning med ny folketrygd

Alderspensjonen fra folketrygden ble endret fra og med 2011 for alle som er født fra og med 1963. For de som er født fra 1954 til 1962 fases dette gradvis inn. Den nye folketrygden passer ikke inn i de gamle samordningreglene.

Ditt pensjonsløfte er 66 % av sluttlønn ved full opptjening. Full opptjening er 30 medlemsår. Sluttlønnen justeres i forhold til den stillingsprosenten du i gjennomsnitt har hatt i de 30 beste årene. Samordning er hvordan vi skal redusere tjenestepensjon for utbetaling av folketrygd som er opptjent samtidig med opptjening av tjenestepensjon.

Regler for samordning med ny folketrygd er nå forselått. Det antas at de blir vedtatt i løpet av året, da kan vi snart beregene samordnede pensjoner ved 67 år for de som er født fra og med 1954. De nye reglene følger prinsippet fra de gamle, slik at det ikke blir store endringer.

For kullene til og med 1958 er det lagt inn en garanti om at de skal få 66 %.

Forslag til ny alderspensjon i offentlig sektor viderefører garantien, men trapper av verdien årlig, slik at den er 0 fra og med 1963-kullet.

Alderspensjon i offentlig sektor – Endring

Partene i offentlig sektor er enige om forslag ny alderspensjon for de ansatte. Det gjelder også medlemmene i Elverum kommunale pensjonskasse. Vi skal være forsiktige med å hevde at de er gode eller mindre gode. Endringer er nødvendig. Samfunnet har endret seg mye fra 1967 da reglene i hovedsak ble fastlagt sist.

 • Aldersgrensen har gått fra 70 år, til 62 år med AFP.
 • Forventet levealder ved uttak av pensjon har økt fra 74 år til 83.
 • Inntreden i ordningen har kommet senere på grunn av økt utdannelse.
 • Presset og kravet i arbeidslivet er endret.

Dette anser vi som de viktigste endringen:

 • Det blir alleårsopptjening. Det vil si at du vil få høyere pensjon ved å jobbe lenger.
 • Sluttlønnsprinsippet vil opphører. Det vil si at du få pensjon ut fra inntekt gjennom hele arbeidslivet, og ikke sluttlønn. Det bør gi oppmuntring til egen sparing for de som får vesentlig økning i inntekt mot slutten av arbeidslivet.
 • Det blir mulig å ta ut pensjon samtidig med at en fortsetter å jobbe. Det vi ser som mest positivt ved det, er at det kan bli lettere å gradvis gå ut av arbeidslivet.
 • AFP forsvinner slik vi den er i offentlig sektor i dag, som et alternativ til arbeid. Den blir isteden et påslag på pensjonen livsvarig, slik den nå er i privat sektor.
 • Minste opptjeningstid for rett til alderspensjon reduseres fra 3 år til 1 år.

Endringen gjelder de som er født i 1963 og senere.

Særaldersgrensene blir videreført, men vil bli gjennomgått i eget prosjekt.

Detaljene i reglene er ikke fastlagt. For oss som skal praktisere dette, ser reglene ut til å være slik at vi tror at vi får trygghet for likebehandling i forhold til reglene.

Reglene blir «enklere» slik at medlemmene vil få større mulighet til å gjøre egne beregninger på pensjonen. Derved blir det bedre kontroll.

Avtalen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/pensjonsavtale-oftp-2018-03-03.pdf

Private pensjoner – Samordning

Offentlig tjenestepensjon samordnes, men med hva?

Pensjonsløftet fra offentlig arbeidsgiver er 66 % av sluttlønn, ved 30 års medlemstid og ut fra gjennomsnittlig stillingsstørelse for de 30 best årene. Pensjonen skal levealderjusteres, men alle som er født til og med 1958 er garantert 66 %.

Hva med private pensjoner?

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver i privat sektor inngår ikke i samordningen.

Individuelle pensjoner (IPS) inngår ikke i samrodning.

AFP i privat sektor er en i stor grad finansiert av NAV og den er derfor en del av samordningen. Har du rett til privat AFP, er det ingen pensjonskalkulator som beregner din fremtidige offentlige tjenestepensjon riktig. Dette har i stor grad sammenheng med alle de usikkerhetsfaktorene som er for privat AFP og det er ingen kobling mellom pensjojonskalkulatorene og AFP-registeret. Derfor må du selv forholde deg til dette elementet i din totale pensjon.

Alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon er i endring. Hva som blir reusltatet er ikke kjent foreløpig.

Samordningsreglene for pensjon opptjent etter ny alderspensjon i folketrygden vil så langt vi kan se, foreløpig gjelde de som er født i 1959 og senere. De som er født i 1954 til og med 1958 påvirkes også, men garantien på 66 % gjør det mindre vesentlig.

IPS – Behov ved offentlig tjenestepensjon?

I utgangspunktet har vi gode pensjoner i offentlig sektor, men det er endringer som kan gjøre det fornuftig å spare litt selv også.

Vi tror det er fornuftig å tenke gjennom:

 • Kan jeg få full opptjening (100 % stilling i 30 år)? Har jeg andre pensjoner som dekker manglende opptjening i offentlig tjenestepensjon.
 • Har jeg fast utgifter som blir borte senest når jeg blir pensjonist.
 • Full pensjon er 66 % av sluttlønn. Fra 2011 reduseres dette noe med forventet levealder. Når forventet levealder antas å øke, vil pensjonen bli lavere jo senere du er født. Personer født etter 1962 vil få andre regeler enn vi har i dag. Intensjonen ikke er å redusere nivået. Det er i alle fall å forvente at tidlig uttak av pensjon vil gi lavere pensjon enn 66 % av sluttlønn, selv ved full opptjening. Ønsker jeg å gå av tidlig bør jeg vurdere nøye om beregnet pensjon er tilstrekkelig, eller om det er fornuftig å spare litt.
 • Har du en å dele utgiftene i dag? Etterlattepensjon gis bare til gjenlevende av gifte. Samboere har derfor større grunn til å spare for en eventuell tid som enslig pensjonist.
 • Kvinner lever lenger enn menn. Er han i tillegg eldst, øker sannsynligheten for at hun får en lenger tid som etterlatt.
 • Etterlattepensjonen fra tjenestepensjonen er til 9 %. Men det er for deg med offentlig tjenestepensjon. Har ikke din kjære det, må dere vurdre det annerledes. Videre er det foreslått innskrenkinger i etterlatteytelsene i folketrygden også for alderspensjonister.

Alle over 50 år bør gjøre sine vurderinger. De som er yngre bør se på BSU (Boligsparing for ungdom til 35 år) og hvordan gjelden utvikler seg. Ingen har samme situasjon, så all bør prøve å finne ut hvilken privatøkonomi de ønsker som pensjonist og hva som må til for oppnå ønsket økonomisk situasjon.

Elverum kommunale pensjonskasse har sammen med alle andre pensjonskasser, en avtale med Storebrand. Det gjør forvaltnnigsgebyret mindre enn for øvrige kunder.

Ler mer på www.storebrand.no eller  ring 23 31 17 00 for mærmere informasjon og evenuell bestilling.

Pensjonssparing – IPS

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Etter at levealderjustering ble innført i 2011 vil det være mer aktuelt også for oss å vurdere pensjonssparing. Levealderjusteringen øker med økende fødselsår.

Hvilken økonomi vil du ha når du blir pensjonist?

Familieforhold, bolig, bil og inntekt er vikige elementer i vurderingen.

EKP har et samarbeid med Storebrand. Alle medlemmer av EKP, både aktive og tidligere, får rabatt på administrasjonskostnaden ved IPS i Storebrand.

Klikk her for å se Storebrands infoside om IPS.

Du kan også ta kontakt med pensjonskassen for å drøfte behovet. Starter du tidlig, holder det trolig med et lavt beløp.

Født mellom 1954 og 1962?

Ny alderspensjon fra 2010 vil påvirke din pensjon. Den fases inn med 10 % for hvert nytt årskull, slik at de som er født i 1954 får 90 % gammel alderspensjon og 10 % ny, mens det er motsatt for de som er født i 1962, der det er 10 % gammel og 90 % ny. For de som er født i 1963 og senere er det bare ny alderspensjon som gjelder. Dette påvirker størrelsen av din AFP. I alle fall før ylte 65 år.

For folketrygden er det klart. Det er en fordel å jobbe lengst mulig, da pensjonsbeholdningen øker, men hva med tjenestepensjonen?

Foreløpig vet vi svært lite om hvordan ny alderspensjon skal samordnes med tjenestepensjon. Derved vil 66 % – regelen ikke lenger ha samme effekt. De som er født til og med 1958 er derimot garantert å få 66 % av sluttlønn dør levealderjustering. Som ellers gjelder forutsetningen at det reduseres med gjennomsnittlig deltid for de 30 årene med høyest deltid og eventuelt mangel på 30 års opptjening. (Hovedtariffavtalen 2.1.4)

2021 nærmer seg med «stormskritt». De som er født i 1959 er 62 år på det tidspunktet og er de første som ikke er omfattet av garantibestemmelsene. Dette er viktig å ha i tankene når du etter hvert planlegger yrkeslivet frem mot tiden som alderspensjonist.

Offentlig alderspensjon er i endring. Vi forventer at det blir moderate endringer for de som har kortest tid igjen til aldersgrensen. Ved endringen av folketrygden i 2011, ble endringen gradvis gjennomført for de som hadde mer enn 15 år igjen til de var 67 år. Det er sannsynlig at noe tilsvarende skjer ved denne endringen. Ulempen med lange og detaljerte overgangsregler, er risikoen for at en overser detaljer ved saksbehandling. Allikevel er det grunn til å se frem til en avklaring slik at det blir enklere å planlegge avslutningen av yrkeskarrieren.

Regulering av pensjoner

Regjeringen offentliggjorde nytt grunnbeløp (G) i folketrygden 15.05.17.
Beløpet gjelder fra og med 01.05.17 og er opp fra kr 92 576 til kr 93 634.
Endringen er på 1,14 %. Uførepensjoner og etterlattepensjoner reguleres opp i henhod til dette.
Alderspensjoner skal underreguleres. De skal øke med 0,38 %.

Vi regner med å ha omregnet alle pensjoner slik at nye beløp utbetales i juli samtidig med at det etterbetales for mai og juni.

Nye pensjoner vil bli beregnet etter nytt grunnbeløp og vedtak sendes ut fortløpende.

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 er nå tilgjengelig.

Også for 2016 har vi hatt en god utvikling. Selv om resultatet er moderat med 2,6 millioner kroner, er det avsatt 4 millioner kroner mer til dekning av fremtidige pensjoner enn som er opptjent. Det vil si at vi har en buffer til å møte magrere år i fremtiden. I tillegg har vi 15 millioner kroner ekstra i ikke realiserte gevinster på aksjer og obligasjoner.