Regnskap 2020

Da er regnskapet for 2020 klart og du finner det under dokumentarkiv.

Til tross for et meget krevende år, fikk vi god avkastning. Vi har styrket vår finansielle stilling slik at de endringer som vil komme i etterkant av pandemien, bør være fullt mulig å håndtere uten ekstraordinære tiltak.

Regulering av pensjoner

Normalt fastsettes nytt grunnbeløp (G) i folketrygden i midten av mai. Dette gjøres på grunnlag av lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret er i 2020 utsatt på grunn av pandemien med CoVid 19 (Korona-vuruset). NAV melder derfor at nytt grunnbeløp ikke blir fastsatt før til høsten.

Virkningstidspunktet for endringen skal være 1. mai. Senere vedtak medfører ikke mindre utbetalt, men at etterbetalingen blir for lengre tid enn normalt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er klart.

Se: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Regnskap 2019

Da er regnskapet for 2019 tilgjengelig under «Dokumentarkiv».

Som det fremgår av årsrapporten ble 2019 et meget godt år. Det er godt å ha i ryggen når verdensøkonomien er på et meget opprørt hav.

Av bufferen har vi tapt 64 millioner kroner. Sett på den andre siden ligger bufferkapitalen vår fremdeles på ca 145 %.

Regulering av pensjoner

Lønnsoppgjørene begynner å være i havn. Derved er grunnlaget for trygdeoppgjøret og nytt grunnbeløp i Folketrygden også klart.

Pr 01.05.19 er Folketrygdens grunnbeløp – G – kr 99 858.

Alderpensjoner øker med 2,4 %

Uførepensjoner øker med 3,07 %

Alle opptjente rettigheter i fripoliser reguleres med 3,07 %. Det gjøres også pensjonsrettighetene i Folktrygden. Det siste finner du etter hvert på NAV.NO.

 

Vi tar som vanlig utgangspunkt i at regulerte pensjoner skal utbetales i juli, og at det da etterbetales for mai og juni.

Regnskap 2018

Regnskapet kan nå lastes ned fra «Dokumentarkiv». Årsrapporten inneholder både regnskap og årsberetning.

Avkastningen ble svak, men vi har hatt gode reserver for å forberede oss på slike år. Det har derfor ingen umiddelbare konsekvenser. 2019 har startet slik at vi har tatt igjen det som gikk dårlig i 2018.

Risikoresultatet – uførhet og død, var gunstig for pensjonskassen i 2018. Det kommer først og fremst av at få har blitt uføre, og mange uføre har blitt friskmeldte. Det er bra for oss og ikke minst bra for den enkelte. Det er også godt for arbeidsmiljøet.

Samordning med ny folketrygd

Alderspensjonen fra folketrygden ble endret fra og med 2011 for alle som er født fra og med 1963. For de som er født fra 1954 til 1962 fases dette gradvis inn. Den nye folketrygden passer ikke inn i de gamle samordningreglene.

Ditt pensjonsløfte er 66 % av sluttlønn ved full opptjening. Full opptjening er 30 medlemsår. Sluttlønnen justeres i forhold til den stillingsprosenten du i gjennomsnitt har hatt i de 30 beste årene. Samordning er hvordan vi skal redusere tjenestepensjon for utbetaling av folketrygd som er opptjent samtidig med opptjening av tjenestepensjon.

Regler for samordning med ny folketrygd er nå forselått. Det antas at de blir vedtatt i løpet av året, da kan vi snart beregene samordnede pensjoner ved 67 år for de som er født fra og med 1954. De nye reglene følger prinsippet fra de gamle, slik at det ikke blir store endringer.

For kullene til og med 1958 er det lagt inn en garanti om at de skal få 66 %.

Forslag til ny alderspensjon i offentlig sektor viderefører garantien, men trapper av verdien årlig, slik at den er 0 fra og med 1963-kullet.

Alderspensjon i offentlig sektor – Endring

Partene i offentlig sektor er enige om forslag ny alderspensjon for de ansatte. Det gjelder også medlemmene i Elverum kommunale pensjonskasse. Vi skal være forsiktige med å hevde at de er gode eller mindre gode. Endringer er nødvendig. Samfunnet har endret seg mye fra 1967 da reglene i hovedsak ble fastlagt sist.

 • Aldersgrensen har gått fra 70 år, til 62 år med AFP.
 • Forventet levealder ved uttak av pensjon har økt fra 74 år til 83.
 • Inntreden i ordningen har kommet senere på grunn av økt utdannelse.
 • Presset og kravet i arbeidslivet er endret.

Dette anser vi som de viktigste endringen:

 • Det blir alleårsopptjening. Det vil si at du vil få høyere pensjon ved å jobbe lenger.
 • Sluttlønnsprinsippet vil opphører. Det vil si at du få pensjon ut fra inntekt gjennom hele arbeidslivet, og ikke sluttlønn. Det bør gi oppmuntring til egen sparing for de som får vesentlig økning i inntekt mot slutten av arbeidslivet.
 • Det blir mulig å ta ut pensjon samtidig med at en fortsetter å jobbe. Det vi ser som mest positivt ved det, er at det kan bli lettere å gradvis gå ut av arbeidslivet.
 • AFP forsvinner slik vi den er i offentlig sektor i dag, som et alternativ til arbeid. Den blir isteden et påslag på pensjonen livsvarig, slik den nå er i privat sektor.
 • Minste opptjeningstid for rett til alderspensjon reduseres fra 3 år til 1 år.

Endringen gjelder de som er født i 1963 og senere.

Særaldersgrensene blir videreført, men vil bli gjennomgått i eget prosjekt.

Detaljene i reglene er ikke fastlagt. For oss som skal praktisere dette, ser reglene ut til å være slik at vi tror at vi får trygghet for likebehandling i forhold til reglene.

Reglene blir «enklere» slik at medlemmene vil få større mulighet til å gjøre egne beregninger på pensjonen. Derved blir det bedre kontroll.

Avtalen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/pensjonsavtale-oftp-2018-03-03.pdf

Private pensjoner – Samordning

Offentlig tjenestepensjon samordnes, men med hva?

Pensjonsløftet fra offentlig arbeidsgiver er 66 % av sluttlønn, ved 30 års medlemstid og ut fra gjennomsnittlig stillingsstørelse for de 30 best årene. Pensjonen skal levealderjusteres, men alle som er født til og med 1958 er garantert 66 %.

Hva med private pensjoner?

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver i privat sektor inngår ikke i samordningen.

Individuelle pensjoner (IPS) inngår ikke i samrodning.

AFP i privat sektor er en i stor grad finansiert av NAV og den er derfor en del av samordningen. Har du rett til privat AFP, er det ingen pensjonskalkulator som beregner din fremtidige offentlige tjenestepensjon riktig. Dette har i stor grad sammenheng med alle de usikkerhetsfaktorene som er for privat AFP og det er ingen kobling mellom pensjojonskalkulatorene og AFP-registeret. Derfor må du selv forholde deg til dette elementet i din totale pensjon.

Alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon er i endring. Hva som blir reusltatet er ikke kjent foreløpig.

Samordningsreglene for pensjon opptjent etter ny alderspensjon i folketrygden vil så langt vi kan se, foreløpig gjelde de som er født i 1959 og senere. De som er født i 1954 til og med 1958 påvirkes også, men garantien på 66 % gjør det mindre vesentlig.

IPS – Behov ved offentlig tjenestepensjon?

I utgangspunktet har vi gode pensjoner i offentlig sektor, men det er endringer som kan gjøre det fornuftig å spare litt selv også.

Vi tror det er fornuftig å tenke gjennom:

 • Kan jeg få full opptjening (100 % stilling i 30 år)? Har jeg andre pensjoner som dekker manglende opptjening i offentlig tjenestepensjon.
 • Har jeg fast utgifter som blir borte senest når jeg blir pensjonist.
 • Full pensjon er 66 % av sluttlønn. Fra 2011 reduseres dette noe med forventet levealder. Når forventet levealder antas å øke, vil pensjonen bli lavere jo senere du er født. Personer født etter 1962 vil få andre regeler enn vi har i dag. Intensjonen ikke er å redusere nivået. Det er i alle fall å forvente at tidlig uttak av pensjon vil gi lavere pensjon enn 66 % av sluttlønn, selv ved full opptjening. Ønsker jeg å gå av tidlig bør jeg vurdere nøye om beregnet pensjon er tilstrekkelig, eller om det er fornuftig å spare litt.
 • Har du en å dele utgiftene i dag? Etterlattepensjon gis bare til gjenlevende av gifte. Samboere har derfor større grunn til å spare for en eventuell tid som enslig pensjonist.
 • Kvinner lever lenger enn menn. Er han i tillegg eldst, øker sannsynligheten for at hun får en lenger tid som etterlatt.
 • Etterlattepensjonen fra tjenestepensjonen er til 9 %. Men det er for deg med offentlig tjenestepensjon. Har ikke din kjære det, må dere vurdre det annerledes. Videre er det foreslått innskrenkinger i etterlatteytelsene i folketrygden også for alderspensjonister.

Alle over 50 år bør gjøre sine vurderinger. De som er yngre bør se på BSU (Boligsparing for ungdom til 35 år) og hvordan gjelden utvikler seg. Ingen har samme situasjon, så all bør prøve å finne ut hvilken privatøkonomi de ønsker som pensjonist og hva som må til for oppnå ønsket økonomisk situasjon.

Elverum kommunale pensjonskasse har sammen med alle andre pensjonskasser, en avtale med Storebrand. Det gjør forvaltnnigsgebyret mindre enn for øvrige kunder.

Ler mer på www.storebrand.no eller  ring 23 31 17 00 for mærmere informasjon og evenuell bestilling.