Våre pensjoner

Elverum Kommune har tre pensjons­ordninger. Tilnærmet er de like i pensjonsytelser. Lærere og rektorer er i statens pensjonskasse. Syke­pleiere er i KLP. Dette er lovfestede koblinger. Elverum kommune inngikk i 1976 avtale med KLP. I følge denne skal ansatte ved Moen, Sætre, Jotun­haugen og Lyngholtet være medlem av KLP. I tillegg skal renholds­personalet være medlem av KLP. Resten, en variert gruppe fra administrasjon, barnehage, SFO og skole, tekniske tjenester og så videre er derved medlem i KLP

Personer som har vært ansatt i disse virksomhetene i mer enn 3 år, vil også ha rettighet til pensjon.