Avtalefestet pensjon – AFP (født før 1963)

Avtalefestet pensjon kalt AFP er en tjeneste­pensjon og må ikke forveksles med fleksibel alders­pensjon fra Folketrygden. AFP er et positivt utgangspunkt. Ordningen medfører en valgfrihet til å jobbe. Årsaken til at en ønsker å redusere arbeid og ta ut AFP er uvesentlig. På den andre siden skal ikke AFP være et grunnlag for å presse noen ut av arbeidslivet. Det er to former for avtalefestet pensjon:

  1. Fra fylte 62 år til og med den måneden du fyller 65 år. Pensjonen beregnes av NAV og har opptjening i Folketrygden som grunnlag, med andre ord at du har vært i arbeid. (For egen beregning se NAV.NO, «Min pensjon».) Videre er det krav om minst 3 år i kommunal/fylkeskommunal stilling. Du finner link til regelverket nedenfor. Det er bare anledning til å tjene 0,26 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca 30 000 kr per år – Dette kommer i tillegg til den lønn som er oppgis for den stilling du blir stående i ved delvis AFP. Beløpet gjelder uavhengig av AFP grad og når på året du starter eller avsluttet AFP. Beløpet beregnes av det du opptjener samtidig med AFP, utbetalingstidspunktet har ingen betydning. (f.eks feriepenger du har tjent opp før du går av med AFP kan utbetales etter at du har startet med AFP uten at du skal trekkes i pensjon.)
  2. Fra måneden etter fylte 65 år har du rett til beste alternativ av tjenestepensjonsberegnet AFP (beregnes som alderspensjon) og punkt 1. For de med lang opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning med høy stillingsprosent, vil dette normalt være den økonomisk beste løsningen. Ved dette alternativet kan du ha inntekt ut over AFP så lenge det ikke er i stilling som krever innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning. (for innmelding, se «Rettigheter» under fane «Våre pensjoner».)

For å søke om AFP klikk her. (Logg deg på «Min side» på elverumpensjon.no)

Nærmere informasjon om rettigheter og plikter finner du under «Rettigheter»  under fanen «Våre pensjoner».
Generelle bestemmelser om pensjon finner du i Sentral Generell Særavtale 2020 Pensjoner.