Født mellom 1954 og 1962?

Ny alderspensjon fra 2010 vil påvirke din pensjon. Den fases inn med 10 % for hvert nytt årskull, slik at de som er født i 1954 får 90 % gammel alderspensjon og 10 % ny, mens det er motsatt for de som er født i 1962, der det er 10 % gammel og 90 % ny. For de som er født i 1963 og senere er det bare ny alderspensjon som gjelder. Dette påvirker størrelsen av din AFP. I alle fall før ylte 65 år.

For folketrygden er det klart. Det er en fordel å jobbe lengst mulig, da pensjonsbeholdningen øker, men hva med tjenestepensjonen?

Foreløpig vet vi svært lite om hvordan ny alderspensjon skal samordnes med tjenestepensjon. Derved vil 66 % – regelen ikke lenger ha samme effekt. De som er født til og med 1958 er derimot garantert å få 66 % av sluttlønn dør levealderjustering. Som ellers gjelder forutsetningen at det reduseres med gjennomsnittlig deltid for de 30 årene med høyest deltid og eventuelt mangel på 30 års opptjening. (Hovedtariffavtalen 2.1.4)

2021 nærmer seg med «stormskritt». De som er født i 1959 er 62 år på det tidspunktet og er de første som ikke er omfattet av garantibestemmelsene. Dette er viktig å ha i tankene når du etter hvert planlegger yrkeslivet frem mot tiden som alderspensjonist.

Offentlig alderspensjon er i endring. Vi forventer at det blir moderate endringer for de som har kortest tid igjen til aldersgrensen. Ved endringen av folketrygden i 2011, ble endringen gradvis gjennomført for de som hadde mer enn 15 år igjen til de var 67 år. Det er sannsynlig at noe tilsvarende skjer ved denne endringen. Ulempen med lange og detaljerte overgangsregler, er risikoen for at en overser detaljer ved saksbehandling. Allikevel er det grunn til å se frem til en avklaring slik at det blir enklere å planlegge avslutningen av yrkeskarrieren.