Ansvarlig investering

Ansvarlig investering kan være en felles beskrivelse av etiske vurderinger i kapitalforvaltningen.

 

Grunnprinsippet:

  • Pensjon er en solidarisk arbeidstakerrettighet. Derfor må pensjonskassens plassering av kapital ikke bidra til at forholdene for arbeidstakere blir under visse standarder.
  • Pensjonen skal tas ut i en lang periode, og for noen langt frem i tid. Derfor må vi søke å plassere penger i virksomheter som ikke bidrar til at muligheten til god livskvalitet forringes. Her ligger blant annet mange klimavurderinger.
  • Det siste momentet forholder seg til demokrati. At korrupsjon er en uting, er vi alle enige om, men det er mange forhold som nærmer seg dette. Åpne beslutninger og ordninger for ledere og styret som gir resultater som kan dokumenteres i ettertid er viktig.

 

Rammeverk

Statens pensjonsfond ble tidlig kjent for å utestenge selskaper som ikke hadde den etiske profilen de ønsket. Finansmarkedet har etter dette beveget seg videre mer over på å være eier og påvirke gjennom deltagelse. Videre er det kommet en trend om å velge de selskapene som påvirker utviklingen i positiv retning.

 

Det er ikke bare Statens Pensjonsfond som har etiske refleksjoner. De fleste større miljøer har prinsipper som grunnleggende er felles, men som varierer rund en felles kjerne. Derfor kan en investering være klarert i et miljø, mens andre vurderer det utenfor. EKP søker derfor å følge med i de miljøer vi investerer i.

 

Oppfølging

Gjennom vår finansrådgiver Grieg Investor AS, kan vi løpende følge med på hvordan våre plasseringer gjør det i forhold til ansvarlig investering. Dette er ikke bare en mulighet, men følges opp jevnlig. Den er viktig ved plassering, men vi har også solgt oss ut på grunn av brudd på etiske retningslinjer. EKP er en liten investor og kan neppe få fond til å endre sine vurderinger. På den annen side er vi gjennom Grieg Investor med i et større miljø, med dertil større påvirkningskraft.

 

Avvik

Brudd kan aksepteres. En selvmotsigelse? Nei, vi ønsker ikke å tjene penger på tobakk. Samtidig vil både dagligvare og reiseliv tjene noe på tobakk. Vi gjør derfor en vurdering av om det er direkte eller indirekte og hvor stor grad av virksomhetens omsetning som kommer fra områder vi ikke ønsker å være med på. Tilsvarende gjelder våpen. Leverandør av elektronikk til en våpenprodusent, kan ha dette som en liten del av sin omsetning. Vår vurdering er da at det ikke nødvendigvis skal være et hinder.

Vi er en liten investor og kan derfor ikke bestemme hva de fondene skal gjøre. Men blant annet vår holdning har bidratt til at flere fond har en langt mer bevisst holdning til ansvarlighet.

 

Trender

ESG- er en viktig forkortelse i denne delen av finansforvaltningen. Forkortelsen kommer av engelske begreper

  • E – Environmet – Miljø, her er både forurensning, karbonbruk og risiko for tap på grunn av naturkatastrofer viktige faktorer. Kan bedriften få svekket lønnsomheten på grunn av oppmerksomhet om deres miljøprofil? Er bygg etc plassert slik at risikoen for skade er betydelig ved uvær.
  • S – Social. Her kommer rettigheter for arbeidstakere inn. Blant annet rett til organisering, unngå barnearbeid og ikke minst sikkerhet i gjennomføring.
  • G – Governance. Beslutnings- eller ledelsessystem. Her kommer åpenhet inn. Korrupsjon og hemmelige lederavtaler er av de forhold som skal unngås.