Særalderspensjon – Nye regler

De som her født etter 1962, altså fra og med 1963, har nye pensjonsregler i tjenestepensjonen. Nå er det kommet midlertidige regler, mens hele særalderssystemet skal gjennomgås. Den nye avtalen fastsetter at særalder er et nødvendig element også fremover. Men den beskriver ikke noe om hvem som bør omfattes. Nedenfor søker vi å gi en «forenklet» innføring.

25.08.23 inngikk partene avtale som innebærer følgende:

  1. Særalder skal øke i takt med økende levealder og aldersgrensen for uttak av ubetinget alderspensjon.
  2. Særskilte regler for opptjening som gjør det mulig å ta ut alderspensjon etter særaldersgrensen. Her er det visse begrensninger, du må ha hatt særaldersgrense i minst 20 % stilling, 10 av de siste 15 årene før rett til uttak/faktisk uttak for å få særalderstillegget, som er på 5,8 % ved 65 års aldersgrense (7,7 % ved 60 år) ved 30 års opptjening. Tillegget forkortes på vanlig vis etter stillingstørrelse og medlemstid.
  3. Særalderspåslaget utbetales tidligst fra første mulige uttakstidspunkt for alderspensjon fra folketrygden, det vil si etter 62 år. Men varierende etter opptjening.
  4. Inntekt over 1 G etter uttak av særalderspensjon, medføre avkorting.
  5. Utfasing av 85-årsregelen. De som er født i 1973 gis ikke alderspensjon etter 85-årsregelen (60 års aldersgrense). Den utfases med en og en måned for de som er født fra 1970 til og med 1972.
  6. Tidligpensjon på 66 % videreføres for :
    1. Årskullene 63 og 64 ved 65 års aldersgrense
    2. Årskullene 63 til og med 69 for de med 60 års aldersgrense

Dette er en forenklet oppsummering. Detaljer vil fremkomme i dialog med det enkelte medlemmet.

Endringen medfører at senere pensjonering, eller flere eldre på arbeidsplassen. Noen er godt i gang med tilrettelegging av dette!

Avtalen finner du her.