Endret inntektsgrense AFP 62

For de som har AFP beregnet etter reglene fra folketrygden, blir det fra 2022 anledning til å tjene 30 000 kr før det blir avkorting av pensjonen. Husk at avkortingen skjer i forhold til hele beløpet, ikke det som overstiger.

Det er de som har AFP før de er fylt 65 år, og noen som har denne beregningsmåten etter fylte 65 år, fordi den gir bedre pensjon.

Endringen påvirker ikke alderspensjon eller AFP etter tjenestepensjonsreglene (etter 65 år). Det påvirker heller ikke at du ikke kan ha andre pensjoner fra NAV samtidig med AFP 62.

 

Du kan lese mer om dette hos KS.

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/forhandlingslosning-pa-sgs-2020-pensjonsordninger/