Fratreden ved særaldersgrense

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense (60/65 år) enn den alminnelige (70 år) skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.

Etter dette er det ikke bare de som ikke har 30 år opptjening som har rett til å stå videre, men alle. Retten din til pensjon fra aldergrensen eller 3 år tidligere etter 85-årsregelen har du fremdeles.

Det har fra arbeidstakerorganisasjonene vært uttrykt skepsis til endringen. Vi tar ikke nærmere stilling til det, men alle skal være klar over at pensjonen for de med særaldergrense så langt ikke er tilpasset ny alderspensjon i offentlig tjenestepensjon. For de med aldersgrense 70 år, ble det gjort endringer fra 01.01.20 for de som er født etter 1962. Ønsker du å stå i stilling vil pensjon opptjenes så lenge du ikke har full opptjening, 30 år. Du vil også få opptjening dersom nåværende stilling bidrar til at du øker gjennomsnittlig stillingsprosent. Uttak av pensjon før 67 år, medfører for deg ikke forbruk av alderspensjon.

Pensjon er høyere enn lønn. Det vil derfor være økonomisk lønnsomt å stå i stilling.