Pensjonssparing – IPS

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Etter at levealderjustering ble innført i 2011 vil det være mer aktuelt også for oss å vurdere pensjonssparing. Levealderjusteringen øker med økende fødselsår.

Hvilken økonomi vil du ha når du blir pensjonist?

Familieforhold, bolig, bil og inntekt er vikige elementer i vurderingen.

EKP har et samarbeid med Storebrand. Alle medlemmer av EKP, både aktive og tidligere, får rabatt på administrasjonskostnaden ved IPS i Storebrand.

Klikk her for å se Storebrands infoside om IPS.

Du kan også ta kontakt med pensjonskassen for å drøfte behovet. Starter du tidlig, holder det trolig med et lavt beløp.

Født mellom 1954 og 1962?

Ny alderspensjon fra 2010 vil påvirke din pensjon. Den fases inn med 10 % for hvert nytt årskull, slik at de som er født i 1954 får 90 % gammel alderspensjon og 10 % ny, mens det er motsatt for de som er født i 1962, der det er 10 % gammel og 90 % ny. For de som er født i 1963 og senere er det bare ny alderspensjon som gjelder. Dette påvirker størrelsen av din AFP. I alle fall før ylte 65 år.

For folketrygden er det klart. Det er en fordel å jobbe lengst mulig, da pensjonsbeholdningen øker, men hva med tjenestepensjonen?

Foreløpig vet vi svært lite om hvordan ny alderspensjon skal samordnes med tjenestepensjon. Derved vil 66 % – regelen ikke lenger ha samme effekt. De som er født til og med 1958 er derimot garantert å få 66 % av sluttlønn dør levealderjustering. Som ellers gjelder forutsetningen at det reduseres med gjennomsnittlig deltid for de 30 årene med høyest deltid og eventuelt mangel på 30 års opptjening. (Hovedtariffavtalen 2.1.4)

2021 nærmer seg med «stormskritt». De som er født i 1959 er 62 år på det tidspunktet og er de første som ikke er omfattet av garantibestemmelsene. Dette er viktig å ha i tankene når du etter hvert planlegger yrkeslivet frem mot tiden som alderspensjonist.

Offentlig alderspensjon er i endring. Vi forventer at det blir moderate endringer for de som har kortest tid igjen til aldersgrensen. Ved endringen av folketrygden i 2011, ble endringen gradvis gjennomført for de som hadde mer enn 15 år igjen til de var 67 år. Det er sannsynlig at noe tilsvarende skjer ved denne endringen. Ulempen med lange og detaljerte overgangsregler, er risikoen for at en overser detaljer ved saksbehandling. Allikevel er det grunn til å se frem til en avklaring slik at det blir enklere å planlegge avslutningen av yrkeskarrieren.

Regulering av pensjoner

Regjeringen offentliggjorde nytt grunnbeløp (G) i folketrygden 15.05.17.
Beløpet gjelder fra og med 01.05.17 og er opp fra kr 92 576 til kr 93 634.
Endringen er på 1,14 %. Uførepensjoner og etterlattepensjoner reguleres opp i henhod til dette.
Alderspensjoner skal underreguleres. De skal øke med 0,38 %.

Vi regner med å ha omregnet alle pensjoner slik at nye beløp utbetales i juli samtidig med at det etterbetales for mai og juni.

Nye pensjoner vil bli beregnet etter nytt grunnbeløp og vedtak sendes ut fortløpende.

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 er nå tilgjengelig.

Også for 2016 har vi hatt en god utvikling. Selv om resultatet er moderat med 2,6 millioner kroner, er det avsatt 4 millioner kroner mer til dekning av fremtidige pensjoner enn som er opptjent. Det vil si at vi har en buffer til å møte magrere år i fremtiden. I tillegg har vi 15 millioner kroner ekstra i ikke realiserte gevinster på aksjer og obligasjoner.

Aldersgrenser

Aldersgrenser forholder seg dels til arbeidsmiljøloven der aldersgrensen nå er satt til 72 år for å kunne si opp noen uten annet grunnlag enn alder.

I hovedtariffavtalen har vi aldersgrenser. Ved nådd aldersgrense har du rett og plikt til å fratre stillingen med alderspensjon. Plikten til å fratre praktisere for tiden lempelig i Elverum kommune. Videre kan du ha rett til å stå i stillingen ut over aldersgrensen dersom du ikke har oppnpådd full meldmestid (30 år totalt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger). HTA § 2-4.

Hovedtrekk for aldersgrense:
65 ÅR
– Sykepleiere og helsestillinger
– Renholdere
– Brøytemannskaper
– Feiere

60 år:
– Brann

Skifter du til stilling med lavere aldersgrense, må du stå i denne stillingen minst ett år for at aldersgrensen skal gjelde.

Har du kombinert stilling der delene har forskjellig aldersgrense, gjelder aldersgrensen for den største stilling. Størst går enten på andel eller økonomi.

Stem til styret i EKP

Medlemmene av pensjonskassen skal velge 2 representanter til styret. Siden det stilles en del krav til slike medlemmer, har vi gått gjennom en prosess med forslag. Denne utvelgelsen er kanskje den viktigste delen for å sikre medlemmene godt innpass i styret og derved demokratiet.

Siden det er krav om at begge kjønn skal være representert. I tillegg anses det som viktig at både kommunen og brannvesenet er tett knyttet til styret.

Medlemmer til styret:
Ole Gjermund Rønes Økonomiavdelingen
Linda Alette Løkken MHBR

Varamedlemmer:
Irene Thoreid Personalavdelingen
Tom Stensby Fagforbundet

Hvordan stemme?
Vi prøver å gjøre dette så enkelt at flest mulig kan delta. Derfor prøver vi å gjøre dette så enkelt som mulig.

1. Du kan skrive ut kandidatene fra nettet og legge det i en internkonvolutt og sende et til EKP.
2. Komme innom kontoret til pensjonskassa, og legge avlegge en stemme.

Begge deler vil i stor grad medføre at vi må stole på at de som stemmer er medlemmer. Ønsker du å gjøre endringer, kan du stryke, eller flytte fra medlem til varamedlem og motsatt.

Kurs

Uførhet – ditt ansvar! Ja, ubehagelig men sant. Involvering i de ansatte og arbeidsmiljø er en viktig del av ledelse. Det er også viktig for helbredelsesprosesser. Noen sykdommer kan du ikke hinder. Andre kan du til og med være årsak til.

Denne gangen setter vi fokus på psykisk helse, eller kriser. Her er nok vår håndtering minst like viktig som forebygging av skader ved tilrettelegging av arbeid. På den annen side er det nok enda vanskeligere.

Sett av torsdag 1. oktober, fra lunsj og ut dagen. Lær, bli inspirert, del med andre.

Sammen med personalavdelingen har vi satt sammen årets medlemsmøte for at det skal gå best mulig inn i kommunens arbeid.

God pesonalpolitikk gir lavere pensjonskostnad.

Valg til styret

Er du medlem av Elverum kommunale pensjonskasse? (Se på lønnsslippen din. Alle som mottar pensjon er også medlem.) Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret.
Styret i Elverum kommunale pensjonskasse består av 6 medlemmer. 2 velges av og blant medlemmene, resten velges av kommunestyret.

Valgperioden er som for kommunestyret, 4 år fra høsten 2015. Valget vil bli avholdt i begynnelsen av november. Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamdlem. Pensjonister er også medlemmer.

Styret jobber mye med finans, interkontroll og forsikring. Utforming av pensjonen ligger i hovedtariffavtalen, så du vil i liten grad bidra til utvikling av pensjonsrettigheter.

Finanstilsynet stiller en del krav til styret i pensjonskassen. Dette er et krav til styret i fellesskap, men hvert enkelt medlem må kunne bygge opp under kravene. Styrets medlemmer må ha politiattest for plettfri vandel innenfor regnskap og skatt (det økonomiske området).

Har du et forslag send navn og telefonnummer til pensjon@elverum.kommune.no eller trond.ronning@elverum.kommune.no eller ring 62 43 32 99, så vil pensjonskassen ta kontakt og med vedkommende og avklare situasjonen.

Pensjonsøkning

Regjeringen har besluttet endret grunnbeløp -G-. Fra 01.05.2015 er grunnbeløpet -G- kr 90 068,-. Dette er en økning på 1,92 %.

Alderspensjoner skal underreguleres og endres med 1,16 %.

Vi tar sikte på at løpende pensjoner utbetales etter ny G i juli. Det blir da etterbetalt fra 1. mai.

For mer informasjon:
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2412578/

Lån og forsikring

Gjennom samarbeid med Storebrand vil alle pensjonskassens medlemmer ha rett til rabatt på forsikring hos Storebrand Forsikring. Rabatten skal i utgangspunktet være 20 %.

Tilsvarende har du rett til gode priser på banktjenester gjennom Storebrand bank.

Desverre er ikke alle koblinger klar slik at dette fremkommer direkte i nettløsningen. Foreløpig må du ta direkte kontakt. Gjør det gjerne gjennom kontaktskjemaet på storebrand.no.