Lovforslag om ny AFP: AFP – ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre

Regjeringen fremla fredag 15. desember et lovforslag om ny AFP for Statens pensjonskasse. Forslagene gjelder ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere og er medlem av Statens pensjonskasse. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune vil ventelig AFP ordningen vedtas identisk med loven i en tariffavtale.

For ansatte i offentlig sektor er nå AFP en tidligpensjonsordning for personer i alderen 62 til og med 66 år. Fra 2025 er det besluttet at AFP for ansatte i offentlig sektor skal legges om til å bli en ordning som yter et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden og annen tjenestepensjon, etter mønster fra AFP-ordningen for ansatte i privat sektor.

AFP i offentlig sektor skal bli likere ordningen i privat sektor

I privat sektor kan AFP tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut, og den kan, i likhet med folketrygdens alderspensjon, kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

– Nå som ny AFP skal behandles i Stortinget, forutsetter vi at den avtalte mobiliteten mellom offentlig AFP og dagens private AFP blir ivaretatt. Dette er og svært viktig for medlemmer av Fagforbundet som av ulike årsaker har byttet sektor og som i framtida vurderer å gjøre det, forteller Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver forhandlingsenheten i Fagforbundet

Hva kan ny AFP bety for deg som er født i 1963 eller senere:

Lovforslaget foreslår følgende: Ny AFP skal opptjenes i en beholdning. Opptjeningssatsen er 4,21 prosent av all pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G frem til fylte 61 år. Ved uttak skal AFP-pensjonen levealdersjusteres.

Uttaksregler:

 • AFP kan tidligst utbetales fra og med måneden etter fylte 62 år.
 • Pensjonen kan ikke tas ut gradert.
 • Pensjonen kan fritt kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting.
 • Arbeidstakeren må selv sette fram krav om AFP.
 • Pensjonen kan utbetales i utlandet.
 • AFP ytes til og med måneden da pensjonisten dør.

Regulering:

 • Regulering av avtalefestet pensjon under utbetaling skjer årlig med virkning fra 1. mai.
 • Pensjon under utbetaling reguleres i samsvar med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten.
 • Pensjon under opptjening reguleres i samsvar med lønnsveksten.

Tre hovedvilkår som må være oppfylt ved fylte 62 år for å få AFP:

 1. Du må har vært arbeidstaker i minst 7 av de siste 9 årene hos en arbeidsgiver med tariffavtale hvor staten er part eller tilsvarende tariffavtale om avtalefestet pensjon. Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.
 2. Du må i de samme 7 av de siste 9 årene ikke hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen.
 3. Du har de siste 3 årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer.

Avtalefestet pensjon gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år. Flere vilkår enn listet over er foreslått i lovforslaget.

Saksgangen videre er:

Lovforslaget er nå fremmet. Dette skal behandles i Stortingets arbeids- og sosialkomité, før det er to behandlinger av loven i Stortinget. Når det er gjort, kan loven vedtas. Det er uklart når Stortingets behandling vil skje, men det er varslet at loven vil ha virkning fra 01.01.2025.

Mange viktige detaljer er ikke behandlet i lovforslaget. Derfor er Statens pensjonskasse bedt om å utarbeide forslag til forskrifter og involvere nødvendige samarbeidspartnere. Pensjonskassene vil være involvert i arbeidet, bekrefter Pensjonskasseforeningens administrerende direktør Christer Drevsjø.

For kommunal sektor må tariffpartene, fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, måtte fastsette ny AFP-regulering i tariffavtale. Disse var involverte i AFP-avtalen fra 2018, og det er ventet at ordningen for kommunal sektor vil være svært lik den som vedtas for Statens pensjonskasse.

Bør medlemmene være bekymret for finansieringen av ny AFP?

– Det selvsagt mange spørsmål om regelverk og finansiering som må på plass raskt. Fagforbundet er jo litt bekymret for at det er svært kort tid til 2025 og da det første i 1963-kullet skal fatte en eventuell pensjonsbeslutning. Finansiering av fremtidig AFP sier ikke loven noe om da det er gjenstand for separat diskusjon og prosess, avslutter Steinar Fuglevaag.

Pensjonskasseforeningen, som organisere private og offentlige pensjonskasser, har den grunnholdningen at finansieringen for AFP i kommunal sektor må forankres i avtale mellom tariffpartene, forteller Pensjonskasseforeningens administrerende direktør Christer Drevsjø.

Hva skjer med aldersgrensene i ny AFP?

Regjeringen foreslår i Meld. St. 6 (2023–2024) at aldersgrensene i pensjonssystemet økes i tråd med økningen i levealder fra og med 1964-kullet. Ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden skal omtales som «normalder», og de øvrige aldersgrensene i pensjonssystemet skal justeres i takt med denne. Arbeids- og inkluderingsdepartement vil komme tilbake med en ny vurdering av aldersgrensene for AFP-ordningen i lys av den videre oppfølgingen av regjeringens forslag om økte aldersgrenser.

Her kan du lese hele lovproposisjonen av ny AFP

Kilder: Fagforbundet, Regjeringen.no og Pensjonskasseforeningen

Foto: Istock/ Tomas Sereda

 

Regjeringen fremla fredag 15. desember et lovforslag om ny AFP for Statens pensjonskasse

Skatt og pensjon i desember

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.
Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon
Elverum kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider.

Kilde: Skatteetaten. Foto: Franke + Mans /NTB

Eldre kvinne sitter med barnebarn på fanget som tenner adventslys
I desember er det skattefri utbetaling av pensjonen om du er alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon. Foto: Franke + Mans /NTB

For deg som er ung i arbeidslivet: Pensjonskassen gir deg trygghet – også før du slutter å jobbe

Det er lenge til du skal pensjonere deg, men medlemskapet i Elverum kommunale pensjonskasse gir deg mange fordeler. Også før du er pensjonist.

Du har fått en jobb i offentlig sektor. Dine første tanker er nok ikke hva du skal leve av om 40-50 år! Du har andre ting du bør tenke på i denne fasen av i livet.

Har du stiftet familie har du kanskje stilt deg spørsmål som hva du skal leve av dersom du ikke kan jobbe som før? Eller hva som skjer med de nærmeste dersom noe skulle skje med deg? Her er god informasjon som kan hjelpe deg med å finne svarene:

Ikke bare alderspensjon.

Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til pensjonskassen ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd – altså ditt bidrag til det som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon. I tillegg til pensjonsordningen får du automatisk en del andre goder. Goder som du kanskje ikke er klar over, men som kan komme godt med.

Uførepensjon fra pensjonskassen

Ingen er uovervinnelig. Ulykker kan skje. I Norge er de fleste sikret enn viss inntekt fra folketrygden dersom de blir uføre. Er du medlem i Elverum kommunale pensjonskasse har du noen fordeler i tillegg. Du er dekket gjennom vår uførepensjonsordning. Kommer du fra privat sektor, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren din hadde en uførepensjonsordning (de er ikke pliktige til det).

Dersom du blir mindre enn 50 prosent ufør har du ikke rett til uføretrygd fra folketrygden (NAV). I offentlig sektor holder det at du er 20 prosent ufør. Det betyr at medlemskapet i Elverum kommunale pensjonskasse gir deg en ekstra sikkerhet.

Mann i vinterlandskap skyver en barnevogn opp en bakke
Alderspensjon er ikke det du tenker på når du er ung. Du er et annet sted i livet som trenger andre tanker. Foto: Johner /NTB

Etterlattepensjon fra pensjonskassen

Har du samboer? Er du gift? Har du barn eller planlegger du å få? Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør. Hva da med de som sitter igjen?

Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får ved din bortgang. Det finnes etterlattepensjon for både ektefeller/registrerte partnere og barn – ektefellepensjon og barnepensjon.

Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra Elverum kommunale  pensjonskasse slik regelverket er i dag. Ja, vi vet det virker «gammeldags» og at NAV kan gi ytelser til gjenlevende samboer. Men det fremgår av tariffavtalen “SGS2020”  at kun ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon.

Alle livets faser

Pensjonsordningen i Elverum kommunale pensjonskasse er altså ikke bare for pensjonister! Et medlemskap i Elverum kommunale pensjonskasse gir trygghet i alle livets faser.

Kilder: Norskpensjon.no og SPK (Statens pensjonskasse). Foto: Johner / NTB

 

 

 

 

Særalderspåslag til de som fratrer i 2025 vil kunne lede til etterbetaling

Staten og arbeidslivets parter i offentlig sektor ble i høst enige om nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser. Den alminnelige aldersgrensen er på 70 år, lavere aldersgrenser kan være 65, 63 eller 60 år, og kalles særaldersgrenser.

Etter avtalen gjelder dette for de av våre medlemmer som har plikt til å fratre ved særaldersgrense og er født i 1963 eller senere.

Fra laveste alder for uttak av alderspensjon i folketrygden kan det betales ut et særalderspåslag som øker livsvarig pensjon for personer med særaldersgrense.

Særalderspåslaget til de som fratrer i 2025 kan bli etterbetalt, antagelig i 2026 fordi avtalen mellom partene som skal tre i kraft fra 1. januar 2025 ikke er lovfestet.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil fremme lovforslaget, men loven kan tidligst vedtas i 2026. Departementet har signalisert at avtalen vil da ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2025.

Personer som i dag har særaldersgrense 60 eller 63 år, og for de med særaldersgrense 65 år som er født i 1963 eller 1964, kan ta ut en tidligpensjon. Muligheten til å ta ut denne før aldersgrensen etter den såkalte 85-årsregelen vil gradvis fases ut over tid, og det skal innføres regler for avkortning av tidligpensjonen mot pensjonsgivende inntekt. Departementet har også signalisert at særaldersgrensene skal levealdersjusteres.

Har du spørsmål rundt din pensjon er du velkommen til å ta kontakt.

E-post: Pensjon@elverum.kommune.no Telefon: 62 43 32 99

Her kan du lese brevet fra Arbeids – og inkluderingsdepartementet i sin helhet. Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Foto: Pexels. Mart-production

 

To eldre personer drikker kaffe og ser inn i kamera
For deg som har plikt til å fratre ved særaldersgrense i 2025 og er født i 1963 eller senere kan særalderspåslaget lede til etterbetaling.. Foto: Pexels.Mart-production

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser det har for deg som er medlem av Elverum kommunale pensjonskasse.

Denne artikkelen er skrevet til deg som er født i 1963 eller senere. Er du født  i 1962 eller tidligere finner du en egen artikkel om samme tema her.

Valgmulighetene og fleksibiliteten til personer født i 1963 og senere er mange. Denne gruppen kan redusere stillingsstørrelsen helt eller delvis og kombinere det fritt med de ulike pensjonstypene.

For de som er født i 1963 eller senere så er jobb og pensjon løsrevet fra hverandre. Hovedpoenget er at man selv velger stillingsstørrelse og uttak av pensjon.  At du kan fratre stillingen delvis er selvfølgelig noe man må avklare med arbeidsgiver. Du kan ikke nødvendigvis velge din egen egen stillingsstørrelse. Men hvis du først fratrer stillingen helt eller delvis, står du fritt til å velge pensjonsuttak.

Både bruttopensjon, påslagspensjon, AFP og betinget tjenestepensjon har valgfritt uttakstidspunkt fra og med fylte 62 år. Det kan også tas ut samtidig som du har arbeidsinntekt. Det er ingen avkortning av ytelsene hvis du har inntekt.  I prinsippet kan du bare fortsette i 100 % stilling og ta ut både bruttopensjon, påslagspensjon og AFP samtidig. De ulike ytelsene må ikke nødvendigvis tas ut på samme tidspunkt. Man kan f. eks ta ut AFP ved 62 og påslagspensjon ved 65.

Eksempler på hvordan du kan kombinere jobb og pensjon

 • Du kan slutte helt å jobbe på et tidspunkt mellom 62 år og 70 år og ta ut AFP, påslagspensjon, bruttopensjon og alderspensjon fra folketrygden på samme tidspunkt
 • Du kan redusere stillingsstørrelsen f. eks ved 65 år og ta ut AFP på samme tidspunkt. Eller du kan slutte helt ved 67 år og tar samtidig ut påslagspensjon, bruttopensjon og alderspensjon fra folketrygden.
 • Du kan også ta ut alderspensjon fra folketrygden ved 62 år og jobbe videre i 100 % stilling. Eller slutte helt ved 66 år og ta ut AFP, påslagspensjon og bruttopensjon på samme tidspunkt.

Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo lavere årlig pensjon blir det

Husk at pensjonen levealder justeres og det skal være et såkalt «nøytralt uttak». Det vil si at jo tidligere du tar ut pensjonen, jo lavere årlig pensjon får du. Dette er fordi pensjonen forventes å bli utbetalt over en lengre periode enn om den tas ut senere. Jo lenger du venter med å ta ut pensjonen jo høyere blir den årlige pensjonen. Dette er fordi pensjonen er forventet å bli utbetalt i en kortere periode enn om pensjonen tas ut tidligere.  I sum skal man ha fått like mye pensjon ved antatt levealder (altså nøytralt uttak). Det er også slik at jo lenger man er forventet å leve, jo lavere blir den årlige pensjonen ved samme uttakstidspunkt. De som er født i 1990 er f. eks forventet å leve lenger enn de som er født i 1963. Ved samme opptjening og uttakstidspunkt vil de som er født i 1990 få en lavere årlig pensjon enn de som er født i 1963. For å få samme årlige pensjon, må de som er født i 1990 jobbe litt lenger for å kompensere for levealdersjusteringen. Pensjonen utbetales livsvarig, men i beregningene antar man en levealder for de ulike årskullene.

Få full oversikt i pensjonskalkulatoren

Logg inn på min side og bruk vår pensjonskalkulator. Der ser du hva du kan få utbetalt etter hvilke valg du tar.

Kilder: SPK (Statens pensjonskasse) Norskpensjon.no

Pensjonsvalgene du bør tenke over

Pensjonsvalgene du bør tenke over

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser de har for deg som er medlem av Elverum kommunale pensjonskasse.

Denne artikkelen er skrevet til deg som er født i 1962 eller tidligere. Er du født i 1963 eller senere trenger du ikke lese lenger, da det gjelder helt andre pensjonsregler for deg.

Dette er de tre valgene du bør tenke gjennom:

 1. Vil du bli pensjonist på deltid: Du kan ta ut delvis AFP fra du fyller 62 år. Stillingsreduksjonen må utgjøre minst 10 % av full stilling. Hvis du senere øker stillingsprosenten slik at stillingsreduksjonen er under 10 %, bortfaller ikke AFP. Pensjonen blir justert etter hvor stor inntekt du har ved siden av AFP. Når du blir 67, gjør vi om AFP-en din til alderspensjon.
 2. Vil du bli pensjonist på heltid: Du kan ta ut full AFP fra du fyller 62 år. Du kan jobbe ved siden av, men du får en toleransegrense på 30 000 kroner. Med en gang du tjener mer enn grensen, reduseres utbetalingen. Ved fylte 65 år er det noen som går over fra folketrygdberegnet til tjenestepensjonsberegnet AFP (besteberegning) og da gjelder andre inntektsregler . Når du blir 67, gjør vi om AFP-en din til alderspensjon.
 3. Vil du ta ut pensjon samtidig som du jobber: Hvis du har nok opptjening kan begynne å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, samtidig som du fortsetter i full stilling. Men, regelverket er slik at hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år, vil du få mindre i samlet alderspensjon fra Viken pensjonskasse og folketrygden. Du kan ikke ta ut AFP og alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Vit at offentlig avtalefestet pensjon (AFP) er ment å dekke opp for manglende inntekt, og er ikke et tillegg til inntekt som i privat sektor. Det er et krav for å få AFP at du slutter å arbeide helt eller delvis. Du kan tidligst ta ut offentlig AFP måneden etter du har fylt 62 år. Det er ikke mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden og AFP samtidig.

Pensjonist på deltid

Du kan ta ut delvis AFP så lenge du reduserer stillingen med minst 10 prosent og du får samtykke fra din arbeidsgiver. For at du skal kunne ta ut delvis AFP er det noen vilkår som må oppfylles. Du har ikke rett til AFP hvis du reduserer stillingen din med mindre enn 10 prosent.

Endring av stillingsprosent

Hvis du har hatt AFP i én måned eller mer, står du fritt til å både øke og redusere stillingsprosenten når du selv ønsker (så lenge arbeidsgiveren din godtar det). Husk at må bare passe på å si fra til oss om endringer i inntekten din.

Ta ut pensjon fra folketrygden og jobbe fullt

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år, og jobbe fullt i offentlig sektor. Men, vær oppmerksom på at samordningen kan føre til at du får mindre utbetalt totalt sett fra den dagen du også tar ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Tar du ut alderspensjon fra folketrygden fra for eksempel 62 år, begynner du å spise av det du har tjent opp der. Du får utbetaling over lengre tid, men lavere utbetaling hver måned enn hvis du hadde ventet til du var 67 år.

Samordningsregelverket er laget slik at vi er nødt til å samordne med folketrygden din som om du tok den ut samtidig med tjenestepensjonen. Tar du ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen ved 67 år, samordner vi den med den folketrygdutbetalingen du ville fått dersom du også hadde ventet til 67 år med å ta ut den.

Du får høyere samlet utbetaling om du tar ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen samtidig.

Få full oversikt i pensjonskalkulatoren

Logg inn på min side og bruk vår pensjonskalkulator for å få oversikt over hva du får fra offentlig sektor (automatisk innhenting fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger) og NAV. Der ser du hva du kan få utbetalt etter hvilke valg du tar. Har du i tillegg pensjon fra privat sektor må du også sjekke www.norskpensjon.no.

Kilde: SPK (Statens pensjonskasse)