Pensjonsforliket

Pensjonsforliket

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

De som jobber i staten har en ordning som er bestemt av loven, mens du som jobber i kommune eller fylkeskommune har tjenestepensjonsordning som er tariff-avtalt. Det betyr at gjennom forhandlingene i lønnsoppgjøret vil det blir klart om pensjonsforlikets endringer blir innført i din pensjonsordning. Det kan tidligst skje i 2026.

De viktigste endringene er at de som er født etter 1963 må jobbe lenger, rett og slett fordi vi lever lenger. Uførepensjonister får en bedre alderspensjon, og det blir en økning av minsteytelsene i folketrygden.

Økt pensjonsalder 

Politikerne vil at pensjonsalderen skal øke i takt med at forventet levealder øker. Dette kalles levealdersjustering av pensjonen. I dag er normal pensjonsalder 67 år. Hvis forventet gjenstående levealder øker med ett år, vil normal pensjonsalder i folketrygden øke med åtte måneder.

 • For de født i 1974 blir normal aldersgrense trolig 68 år.
 • For de født i 1983 vil normal aldersgrense trolig bli 69 år.
 • For de født i 1994 vil normal aldersgrense trolig bli 70 år.

Økningen tilsvarer ca. 1 måned pr. årskull. Laveste alder for uttak av alderspensjon i folketrygden vil øke med denne takten.

Sliterordning for de som ikke kan stå lenge i jobb

Selv om levealderen i samfunnet øker, er det ikke slik at alle kan stå lenger i jobb. Det innføres en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til. Det gjelder de i fysisk eller psykisk krevende yrker. Ordningen skal ivareta det sosiale aspektet av pensjonssystemet og sikre at de som ikke klarer å stå i jobb også har en økonomisk trygghet. Alle detaljene i sliterordningen er ikke klare. De skal utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet. Men det som er klart at for å få ytelser fra dagens sliterordning er det en forutsetning at en ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Det vil ikke bli en godkjenningsordning for å få slitertillegget. Alle som går av tidlig, vil få. Årlig tillegg i pensjon på 0,25 G foreslås for de som går av fem år før normert pensjonsalder, og trappes ned ved senere avgangsalder.

Særaldersgrenser kan endres

Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense gjeninnføres ikke. Hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser, samt hvilke aldersgrenser som skal gjelde, avklares i en egen prosess mellom partene i arbeidslivet.

Alderspensjonen til uføre styrkes i Folketrygden

De som jobber kan øke pensjonen sin ved å stå flere år i arbeid. Uføre uten arbeidsinntekt har ingen mulighet til å øke alderspensjonen sin ved å jobbe lenger. Det er derfor innført det som kalles skjermingstillegg for de uføre. Det skal gi uføre rett til økte ytelser fra alderspensjonen. I pensjonsforliket skal uføre skjermes for 2/3 av effekten av levealdersjusteringen. I tillegg skal ytelsene til uføre i folketrygden reguleres slik at det følger ytelsene til de som er yrkesaktive. Det vil også innføres en overgangsordning for personer født mellom 1954 og 1962.

Bedre regulering av minsteytelser 

Det kommer også nye regler for regulering av minsteytelsene fra NAV. Minsteytelsene skal justeres i tråd med lønnsveksten og på denne måten skal man sikre at minsteytelsene følger velstandsveksten i samfunnet.

Pensjonssystemet skal evalueres omtrent hvert tiende år for å sikre at systemet både er sosialt og økonomisk bærekraftig over tid.

Faktaboks: Pensjonsforliket, som ble vedtatt torsdag 29. februar, er støttet av syv partier i Stortinget (Regjeringen og de politiske partiene Høyre, SV, Venstre, MDG og KRF)

For mer detaljert informasjon: se pensjonsforliket på https://www.stortinget.no/

Kilder: Pensjonskasseforeningen, NHO, Fri Fagbevegelse og SPK.

Foto: Istock TomasSereda

Alt du trenger å vite om ektefellepensjon

Alt du trenger å vite om ektefellepensjon

Ektefellepensjon er en pensjon som for mange har noen overraskende og pussige effekter, som for eksempel at den du er skilt fra kan motta ektefellepensjon fra deg, men ikke samboeren din. Og NAV har nettopp endret gjenlevendepensjon til en omstillingsstønad. Dette er det du trenger å vite om denne pensjonen:

Hvem kan få ektefellepensjon?

Etterlatt ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Fraskilte ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon om de ikke har inngått nytt ekteskap. Samboere har ingen rett til etterlattepensjon.

Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som en av ektefellene må antas ha kjent til.

Beregning av ektefellepensjon

Reglene for beregning av ektefellepensjon har endret seg flere ganger. Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem hos pensjonskassen, når ekteskapet ble inngått og når gjenlevende ble født.

Nettoberegnet ektefellepensjon er hovedregelen. Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen reduseres ikke for egen inntekt og/eller egen pensjon eller eventuelle ytelser fra NAV.

Det kan være andre regler for personer født før 1955.

Ektefellepensjon blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Ved lavere tjenestetid enn 30 år avkortes pensjonen. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Hadde avdøde AFP, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.

Store endringer i NAVs gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjon fra NAV sikrer deg inntekt hvis du har mistet ektefelle, partner eller samboer med felles barn. I noen tilfeller kan du få støtte hvis dere tidligere har vært gift. Hvis du ble etterlatt etter 30. november 2023, kan du få omstillingsstønad. Hvis du får pensjon eller har fylt 67 år, kan du få gjenlevenderett i alderspensjonen. NAV tidsbegrenser gjenlevendepensjon til tre år for de som allerede mottar den.

Les mer om de nye reglene for gjenlevendepensjon: Gjenlevendepensjon – nav.no

Kilde: NAV.no

Sjekk årsoppgaven fra NAV og Pensjonskassen

Sjekk årsoppgaven fra NAV og Pensjonskassen

Sammenstillingsoppgaven fra Pensjonskassen og årsoppgaven fra NAV er sendt ut. Disse viser hva som er utbetalt fra Pensjonskassen og NAV.  Det er lurt å sjekke at informasjonen er korrekt opp mot Skattemeldingen som kommer i mars/april hvert år.

Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du kontrollere opplysningene i skattemeldingen. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april 2024.

SAMMENSTILLINGSOPPGAVE FRA ELVERUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Hva inneholder sammenstillingsoppgaven?

Hvis du har fått pensjonsutbetalinger fra EKP i 2023, har du mottatt sammenstillingsoppgave fra oss. Oppgaven er en oversikt over alle pensjonsutbetalinger fra oss i 2023. Sammenstillingsoppgaven er tilgjengelig i Medlemsportalen. Logg inn på «min side» på www.elverumpensjon.no. Under «dokumentarkiv» finner du sammenstillingsoppgaven.

Stemmer ikke sammenstillingsoppgaven?

Er det informasjon som ikke stemmer kan du ta kontakt på pensjon@elverum.kommune.no

Er du pårørende til en avdød person og har ikke mottatt sammenstillingsoppgaven?

Hvis du er pårørende til en avdød person, må du ta kontakt med oss slik at vi kan innhente eventuelle fullmakter før vi kan sende kopi av sammenstillingsoppgaven til deg.

ÅRSOPPGAVEN FRA NAV

Hvis du har fått utbetalinger fra NAV i 2023, skal du ha mottatt årsoppgaven fra NAV innen 1. februar 2024.

Hvis du er digital bruker, finner du årsoppgaven i Dokumentarkivet på nav.no. Det ligger under tema Regnskap/utbetaling/årsoppgave. Hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, får du årsoppgaven fra NAV i posten.

Hvis du er en pårørende som ønsker utskrift av årsoppgaven til den du representerer, må du ha fullmakt for å få opplysningene.

Hva inneholder årsoppgaven?

Årsoppgaven fra NAV inneholder alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som NAV har meldt til Skatteetaten for inntektsåret 2023.

Stemmer ikke årsoppgaven?

Du kan logge deg inn på Din pensjon og sammenligne beløpene som er utbetalt i 2023 for pensjon og uføretrygd med årsoppgaven.

For andre utbetalinger, kan du logge inn på nav.no og sammenligne beløpene som ble utbetalt i 2023 med årsoppgaven. Summen av trekk som er gjort er forskuddstrekk skatt og eventuelle andre trekk.

Hvis årsoppgaven ikke stemmer med det du har fått utbetalt, må du raskt ta kontakt med NAV slik at de kan korrigere eventuelle feil.

Er du pårørende til en avdød person og har ikke mottatt årsoppgaven?

Hvis du er pårørende til en person som døde i 2023, må du sende kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter til NAV før de kan sende kopi av årsoppgaven til deg.

Send kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter til: NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO.

Kilde: NAV.no

Foto: NTB/ Kniel Synnatzschke.

 

Barnepensjon – en trygghet for familien

Barnepensjon – en trygghet for familien

Er du medlem av Elverum kommunale pensjonskasse vil dine barn ha rett til barnepensjon om du skulle falle fra.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt. 

Beregning av barnepensjonen 

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Barnepensjon blir utbetalt til barnet fyller 20 år. Den kommer i tillegg til eventuelt andre pensjoner og reduseres ikke ved inntekt eller ytelser fra folketrygden.  

Mister barnet begge foreldrene og foreldrene var medlem hos oss, får barnet barnepensjon etter begge foreldrene. Hvis det er flere barn som har rett på barnepensjon, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.  

Barnepensjonen blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.  

Hvis avdøde forelder tidligere var medlem i pensjonskassen 

Hvis avdøde forelder,  tidligere hadde opparbeidet medlemstid på minst 3 år i offentlig tjenestepensjonsordning innenfor overføringsavtalen,  så gir det også rett til barnepensjon.

Slik utbetales barnepensjon 

 • Du trenger ikke registrere familien din hos oss.  
 • Vi får melding om dødsfall direkte fra Folkeregisteret, arbeidsgiver og/eller NAV. 
 • Vi sender brev til etterlatte med et søknadsskjema og opplyser om at barna har rettigheter til barnepensjon. De etterlatte må svare på dette søknadsskjemaet før vi utbetaler barnepensjonen. 

Andre ytelser enn fra pensjonskassen: 

 • Ytelser fra NAV: Barnepensjonen ble styrket fra 1. januar 2024. Retten til barnepensjon  er utvidet fra fylte 18 år til 20 år, og satsene har økt. Les mer her: https://www.nav.no/barnepensjon 
 • Vær også klar over at ved dødsfall av foresatte kan gjenlevende ektefelle og barna dine være dekket av forsikringsordningen til arbeidsgiveren din. Ta kontakt med HR-avdelingen for å bli bedre kjent med dine forsikringsvilkår. 

Foto: NTB/ JohnŽr Images Anna Roström. 

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Denne artikkelen er for deg som er født i 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler. 

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men da kan pensjonen bli justert. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra den inntekten du oppgir til oss. Dersom det er endring i inntekten er det du selv som må melde fra til oss om dette. Når skattemeldingen er klar blir det foretatt et etteroppgjør, der vi kontrollerer om vi har utbetalt riktig pensjon. 

Fra 01.01.2024 er toleransebeløpet 0,26 G (grunnbeløpet i folketrygden), som per i dag er  30 841 kroner. Dette beløpet endres 01.05 hvert år når grunnbeløpet reguleres. Toleransebeløpet er ikke det samme som et fribeløp, men en grense for når AFP skal justeres. Hvis den reelle inntekten din avviker med mer enn 30 841 kroner pr. år fra inntekten du har oppgitt, må du gi oss beskjed om dette. 

Før 01.01.2024 var toleransebeløpet 30 000 kroner per år. 

Her kan du lese mer om AFP.

Foto: NTB /Franke + Mans.

Utbetaling av pensjon i 2024

Utbetaling av pensjon i 2024

Elverum kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helg eller helligdag.

Hvis den 15. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før.  Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

Januar 15.01.2024
Februar 15.02.2024
Mars 15.03.2024
April 15.04.2024
Mai 15.05.2024
Juni 14.06.2024
Juli 15.07.2024
August 15.08.2024
September 13.09.2024
Oktober 15.10.2024
November 15.11.2024
Desember 13.12.2024

 

Skattetrekk på pensjon

Elverum kommunale pensjonskasse utbberegner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Har du alderspensjon eller etterlattepensjon må du ha skattekort beregnet for pensjonister. Ellers trekkes du 30 prosent i skatt. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

Januar – november: Vanlig skattetrekk

Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjon

Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk

Juni: Ikke skattetrekk

Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Foto: Istock / Piksel

Ny sats for pensjonistlønn

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 245,- pr. time.

Ønsker du å jobbe uten at alderspensjonen din fra Elverum kommunale pensjonskasse blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en avtale mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, om å jobbe på pensjonistvilkår i stedet for å jobbe på vanlige lønnsvilkår. Det betyr at du vil bli lønnet med det vi kaller for pensjonistlønn. Hvis du jobber på pensjonistlønn blir ikke alderspensjon eller AFP beregnet som alderspensjon redusert, uavhengig av hvor mye du jobber. Grunnen til dette er at du ved å jobbe på pensjonistlønn ikke blir innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning.

Det er verdt å merke seg at ikke alle arbeidsgivere tilbyr muligheten til å jobbe på pensjonistvilkår. For å kunne jobbe på slike vilkår, må du inngå en individuell avtale med arbeidsgiveren din.

Særskilt pensjonistlønn

Fra 01. januar 2024 kan kommuner og fylkeskommuner tilby alderspensjonister et tillegg til pensjonistlønn. Dette gjelder i tilfeller der det er rekrutteringsutfordringer og ordningen gjelder foreløpig frem til 31. desember 2025.

I slike tilfeller kan det tilbys et tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 års ansiennitet, i tillegg til diverse tillegg.

Les mer: https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/pensjon/enighet-om-tariffavtale-om-pensjon/

Kilde: KS

Foto: iStock / PeopleImages

Jobbtilbud fra privat sektor? Slik sammenligner du pensjonsordningene

Jobbtilbud fra privat sektor? Slik sammenligner du pensjonsordningene

Det er i dag svært vanskelig å gjøre en god sammenligning av pensjonsordningene mellom offentlig og privat sektor. I privat sektor er du avhengig av hvordan innskuddene til pensjonen din utvikler seg. Ikke bli blendet av årslønnen du får uten å forstå verdien av den pensjonsordningen du har.

Bytter du jobb fra kommune til fylkeskommune eller stat vil det ikke påvirke pensjonen din. Det skyldes en avtale kalt «overføringsavtalen», som er inngått mellom pensjonsordningene i offentlig sektor. Overføringsavtalen sikrer at du vil få lagt sammen all offentlig tjenestepensjon du har tjent opp gjennom karrieren, og at hele pensjonen utbetales fra den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du var medlem av.

Ny jobb i privat sektor

Men hva skjer med pensjonen din hvis du velger å gå til privat sektor? Et slikt jobb-bytte vil gi deg en ny pensjonsordning som du må vurdere. At du slutter i offentlig sektor, påvirker også verdien av den offentlige tjenestepensjonen du allerede har tjent opp.For ansatte i offentlig sektor født i 1962 eller tidligere, vil størrelsen på pensjonen du får med deg hvis du slutter før pensjonsalder, avhenge av hvor mange år det var til aldersgrensen for stillingen din da du ble ansatt første gang i offentlig sektor.

Eksempel på hvordan verdien av det du allerede har tjent opp endres:

Du ble ansatt første gang i offentlig sektor da du var 30 år. Dermed er det 40 år til aldersgrensen fordi du jobber i en stilling med 70 års aldersgrense. Er du 60 år, og har 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjon og velger å bytte til privat sektor nå, vil du få med deg rett til 30/40 av full offentlig tjenestepensjon. Premisset her er at «full opptjening» er 30 år. Hvis man går av med pensjon direkte fra aktiv stilling i offentlig sektor ville det blitt 30/30. Ved å slutte før uttak av pensjon blir det 30/40.  Også for ytelsene uførepensjon, ektefelle og/eller barnepensjon vil du ha krav på 30/40 av det du ville fått om du ble værende i offentlig sektor.

Vanskelig å sammenlikne innskuddspensjon med offentlig tjenestepensjon

Arbeidsgivere i privat sektor har stort sett en innskuddspensjonsordning. I slike pensjonsordninger er det definert hva de årlige pensjonsinnskuddene skal være, og størrelsen på pensjonen avhenger av innskuddene og avkastningen (positiv eller negativ) som oppnås på pensjonskapitalen.Arbeidstakerne har dermed ingen garanti for hva den fremtidige pensjonen vil bli. Å sammenligne hva innskuddsordningen vil gi deg versus hva du hadde fått med, om du hadde fortsatt i den offentlige tjenestepensjonsordningen, er det ikke mulig å få et endelig svar på. Fordi det er flere forhold som spiller inn i en slik vurdering:

 • ­Avkastningsforutsetninger: anslaget på pensjon fra en innskuddspensjonsordning avhenger av forutsetninger om forventet fremtidig avkastning på pensjonskapitalen. Jo høyere avkastning, jo høyere innskuddspensjon. Hvor høy forventet avkastning blir, vil være avhengig av hvordan pensjonskapitalen plasseres, det vil si hvor mye som skal plasseres i aksjer, rentepapirer eller annet. En høy andel aksjer vil gi høy forventet avkastning, men samtidig også høyere risiko for at avkastningen blir lavere enn forventet.
 • Lønnsutvikling: er du født før 1963 vil opptjeningen i den offentlige tjenestepensjonsordningen hele tiden lønnsjusteres siden størrelsen på pensjonen alltid avhenger av den siste inntekten. Er du født i 1963 eller senere vil den årlige reguleringen av pensjon føre til økt pensjonsbeholdning i offentlig sektor helt automatisk. Når lønningene i samfunnet øker, vil også framtidige pensjoner bli justert opp. I innskuddspensjonsordninger er det avkastningen på opptjent kapital som kan sikre slik verdijustering.
 • ­Utbetalingstid: Innskuddspensjonsordninger i privat sektor har normalt pensjonsutbetaling i kun 10 år, mens offentlig tjenestepensjon utbetales livsvarig.

Det at de to pensjonsordningene er så forskjellige gjør dem vanskelige å sammenligne. Det er ikke urimelig å anta at innskuddssatsens i innskuddsordningen må være på det maksimale (7 prosent av lønn inntil 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G) for at pensjonen skal kunne tilsvare det man vil få fra en offentlig tjenestepensjonsordning.

Risikodekninger i privat sektor

I privat sektor er det helt frivillig for arbeidsgiver om pensjonsordningen har uføre- og etterlattepensjon, og på hvilket nivå den skal være (innenfor visse grenser).I privat sektor er det vanlig at uføre- og etterlattepensjon kun utbetales hvis uførhet eller død inntreffer mens du arbeider i foretaket. Dermed vil de ansatte ikke få med seg en rett til en fremtidig uføre- eller etterlattepensjon hvis de slutter, slik de får fra offentlig tjenestepensjon.

Ulike AFP-ordninger

Går du til en jobb uten AFP-ordning, mister du retten til AFP, også det som du allerede har opptjent.Går du til en arbeidsgiver som er tilknyttet AFP-ordningen i privat sektor må du allikevel huske på at de to ordningene er forskjellige både med hensyn til beregningsregler, utbetalingsperiode, kvalifikasjonsregler, og i hvilken grad AFP kan kombineres med arbeidsinntekt eller pensjon fra NAV.Dagens offentlige AFP er en ren tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 – 66 år til de som velger å slutte å jobbe tidlig, for de som er født i 1962 eller tidligere (det er ny AFP ordning er avtalt, men sentrale avklaringer gjenstår for personer født i 1963 eller senere). AFP- ordningen skal være utformet etter mønster fra AFP ordningen i privat sektor.   Privat AFP derimot, er en ordning som gir et livsvarig tillegg til alderspensjon fra NAV til alle som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Pensjonen beregnes som en andel av all pensjonsgivende inntekt personen har hatt gjennom hele yrkeskarrieren, og den blir høyere jo senere den tas ut.

Lav mobilitet mellom sektorene er et problem

Oppsummert: Årslønn er ikke alt. Medlemskapet i pensjonskassen omfatter alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.Tjenestepensjon i privat sektor er derimot ikke en fast pakke. Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å tilby ekstra goder utenom sparing til alderspensjon, og nivået på denne sparingen. Du må sammenligne med det du har gjennom medlemskapet i Viken pensjonskasse og finne ut om du hva du må gjøre på egen hånd for å sikre deg og dine for fremtiden.– Det er viktig at kommunene er attraktive arbeidsgivere, og både lønn, pensjon og øvrige arbeidsvilkår kan være gode grunner for at kompetente arbeidstakere skal ønske å jobbe i kommunesektoren. Samtidig viser forskning at andre faktorer også er viktige: Arbeidsmiljø, fagmiljø, organiseringen av arbeidet, ledelse og et meningsfylt innhold i arbeidet, forteller Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. Et jobb bytte innebærer mer enn lønn og pensjon – like viktig er det å spørre seg – hvor vil jeg trives og utvikle meg, avslutter Leinhardt.

Faktaboks 1:

Tjenestepensjonen du får som medlem hos oss er en ferdig pakke som gir deg følgende medlemsgoder:

 • AFP og alderspensjon – livsvarig
 • Uførepensjon – du når aldersgrensen å stillingen, senest til du fyller 67 år
 • Barnepensjon – til barn fyller 20 år
 • Ektefellepensjon– livsvarig For hele pakkene betaler du bare to prosent av lønnen din. Arbeidsgiveren din dekker størsteparten av kostnadene.

Faktaboks 2:

Det er ikke bare det du får utbetalt i lønn du må vurdere i et jobbtilbud. I tillegg til lønnen bør du finne svaret på disse fem spørsmålene:

 • Hvilken alderspensjonsordning tilbyr arbeidsgiveren, og er den livsvarig eller tidsavgrenset?
 • Om tilbudet omfatter innskuddspensjon og hvor stor prosentdel av lønnen arbeidsgiver setter av i pensjon for deg?
 • Har bedriften AFP-ordning, eller mister du retten om du skifter jobb?
 • Må du kjøpe uføreforsikring selv, eller får du det gjennom arbeidsgiveren din?
 • Hvilken økonomisk sikring har de gjenlevende hvis du dør fra dem?

Kilde: SPK (Statens pensjonskasse) Juristforbundet og KS.Foto: NTB /Maskot

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi har telefontid mellom 09:00 og 15:00 alle hverdager.

Du treffer oss på telefon 62 43 32 99 i den perioden. I romjulen holder vi stengt fra 25.12. 2023 – 01.01.2024.  Vi har normale åpningstider fra 2. januar 2024. Har du spørsmål kan du kontakt oss på:

Telefon: 62 43 32 99
E-post: Pensjon@elverum.kommune.no

Med ønsker om en riktig god jul og et godt nytt år!

Foto: Istock/ Coregraph