Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Denne artikkelen er for deg som er født i 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler. 

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men da kan pensjonen bli justert. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra den inntekten du oppgir til oss. Dersom det er endring i inntekten er det du selv som må melde fra til oss om dette. Når skattemeldingen er klar blir det foretatt et etteroppgjør, der vi kontrollerer om vi har utbetalt riktig pensjon. 

Fra 01.01.2024 er toleransebeløpet 0,26 G (grunnbeløpet i folketrygden), som per i dag er  30 841 kroner. Dette beløpet endres 01.05 hvert år når grunnbeløpet reguleres. Toleransebeløpet er ikke det samme som et fribeløp, men en grense for når AFP skal justeres. Hvis den reelle inntekten din avviker med mer enn 30 841 kroner pr. år fra inntekten du har oppgitt, må du gi oss beskjed om dette. 

Før 01.01.2024 var toleransebeløpet 30 000 kroner per år. 

Her kan du lese mer om AFP.

Foto: NTB /Franke + Mans.

Skatt og pensjon i desember

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.
Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon
Elverum kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider.

Kilde: Skatteetaten. Foto: Franke + Mans /NTB

Eldre kvinne sitter med barnebarn på fanget som tenner adventslys
I desember er det skattefri utbetaling av pensjonen om du er alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon. Foto: Franke + Mans /NTB

For deg som er ung i arbeidslivet: Pensjonskassen gir deg trygghet – også før du slutter å jobbe

Det er lenge til du skal pensjonere deg, men medlemskapet i Elverum kommunale pensjonskasse gir deg mange fordeler. Også før du er pensjonist.

Du har fått en jobb i offentlig sektor. Dine første tanker er nok ikke hva du skal leve av om 40-50 år! Du har andre ting du bør tenke på i denne fasen av i livet.

Har du stiftet familie har du kanskje stilt deg spørsmål som hva du skal leve av dersom du ikke kan jobbe som før? Eller hva som skjer med de nærmeste dersom noe skulle skje med deg? Her er god informasjon som kan hjelpe deg med å finne svarene:

Ikke bare alderspensjon.

Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til pensjonskassen ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd – altså ditt bidrag til det som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon. I tillegg til pensjonsordningen får du automatisk en del andre goder. Goder som du kanskje ikke er klar over, men som kan komme godt med.

Uførepensjon fra pensjonskassen

Ingen er uovervinnelig. Ulykker kan skje. I Norge er de fleste sikret enn viss inntekt fra folketrygden dersom de blir uføre. Er du medlem i Elverum kommunale pensjonskasse har du noen fordeler i tillegg. Du er dekket gjennom vår uførepensjonsordning. Kommer du fra privat sektor, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren din hadde en uførepensjonsordning (de er ikke pliktige til det).

Dersom du blir mindre enn 50 prosent ufør har du ikke rett til uføretrygd fra folketrygden (NAV). I offentlig sektor holder det at du er 20 prosent ufør. Det betyr at medlemskapet i Elverum kommunale pensjonskasse gir deg en ekstra sikkerhet.

Mann i vinterlandskap skyver en barnevogn opp en bakke
Alderspensjon er ikke det du tenker på når du er ung. Du er et annet sted i livet som trenger andre tanker. Foto: Johner /NTB

Etterlattepensjon fra pensjonskassen

Har du samboer? Er du gift? Har du barn eller planlegger du å få? Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør. Hva da med de som sitter igjen?

Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får ved din bortgang. Det finnes etterlattepensjon for både ektefeller/registrerte partnere og barn – ektefellepensjon og barnepensjon.

Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra Elverum kommunale  pensjonskasse slik regelverket er i dag. Ja, vi vet det virker «gammeldags» og at NAV kan gi ytelser til gjenlevende samboer. Men det fremgår av tariffavtalen “SGS2020”  at kun ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon.

Alle livets faser

Pensjonsordningen i Elverum kommunale pensjonskasse er altså ikke bare for pensjonister! Et medlemskap i Elverum kommunale pensjonskasse gir trygghet i alle livets faser.

Kilder: Norskpensjon.no og SPK (Statens pensjonskasse). Foto: Johner / NTB

 

 

 

 

Særalderspåslag til de som fratrer i 2025 vil kunne lede til etterbetaling

Staten og arbeidslivets parter i offentlig sektor ble i høst enige om nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser. Den alminnelige aldersgrensen er på 70 år, lavere aldersgrenser kan være 65, 63 eller 60 år, og kalles særaldersgrenser.

Etter avtalen gjelder dette for de av våre medlemmer som har plikt til å fratre ved særaldersgrense og er født i 1963 eller senere.

Fra laveste alder for uttak av alderspensjon i folketrygden kan det betales ut et særalderspåslag som øker livsvarig pensjon for personer med særaldersgrense.

Særalderspåslaget til de som fratrer i 2025 kan bli etterbetalt, antagelig i 2026 fordi avtalen mellom partene som skal tre i kraft fra 1. januar 2025 ikke er lovfestet.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil fremme lovforslaget, men loven kan tidligst vedtas i 2026. Departementet har signalisert at avtalen vil da ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2025.

Personer som i dag har særaldersgrense 60 eller 63 år, og for de med særaldersgrense 65 år som er født i 1963 eller 1964, kan ta ut en tidligpensjon. Muligheten til å ta ut denne før aldersgrensen etter den såkalte 85-årsregelen vil gradvis fases ut over tid, og det skal innføres regler for avkortning av tidligpensjonen mot pensjonsgivende inntekt. Departementet har også signalisert at særaldersgrensene skal levealdersjusteres.

Har du spørsmål rundt din pensjon er du velkommen til å ta kontakt.

E-post: Pensjon@elverum.kommune.no Telefon: 62 43 32 99

Her kan du lese brevet fra Arbeids – og inkluderingsdepartementet i sin helhet. Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Foto: Pexels. Mart-production

 

To eldre personer drikker kaffe og ser inn i kamera
For deg som har plikt til å fratre ved særaldersgrense i 2025 og er født i 1963 eller senere kan særalderspåslaget lede til etterbetaling.. Foto: Pexels.Mart-production

Regnskap for 2017

Regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 er nå offentlig og du kan laste det ned her.

Vi vil fremheve følgende:

 • Vi har hatt meget god avkastning på kapitalen. Gjennom dette har vi redusert risikoen for en økonomisk smell som ville påvirke kommunen.
 • Det er blitt mange uføre, det har kostet oss en god del ekstra. I 2017 var det færre som kom tilbake i jobb etter uførhet. Så langt i 2018 kan vi glede oss over at flere er kommet tilbake i arbeid, i større eller mindre del av uførheten. Det er positivt for den enkelte, arbeidsplassen og pensjonskassen.

God lesing!

Nye uføreregler fra 2015

01.01.15 endres uførepensjonen fra NAV og blir Uføretrygd. Tjenestepensjonen endres også.

 • Løpende uførepensjon blir pensjon og omregnet etter nye regler fra og med januar 15. Eget informasjonsbrev kommer i overgangen oktober/november
 • Uføretrygd fra NAV blir 66 % av lønn.
 • Uførepensjonen fra EKP blir 3 % av pensjonsgrunnlaget(lønn) og 25 % av G.
 • Beregnet etter uføregrad.
 • Avkortning etter medlemstid fortsetter som tidligere.
 • Beste av gjennomsnittlig deltid og deltid ved uførhet blir som nå.
 • 4 % av pensjonsgrunnlaget i barnetillegg for hvert barn du forsørger under 18 år fra EKP. Maks 12 %.
 • Uførepensjon fra EKP blir 69 % av lønn for det NAV ikke dekker.
 • Uføregrader lavere enn 20 % dekkes ikke.
 • Pensjon fra EKP samordnes ikke med utbetaling fra NAV.
 • Opptjening i andre offentlige ordninger medregnes som tidligere.

Skatt på uføretrygd blir fra 2015 etter de samme reglene som for lønn.  Det vil si at du får høyere skatt. Dette kompenseres ved økt uføretrygd fra NAV.

Målsetningen med omleggingen er:

 • lønnsomt og enklere å jobbe i uføredelen
 • lettere å sammenlikne uføretrygd med lønn

Fribeløp på 0,4 G (nå 0,4*88 370= 35 348) ved uføregrad på 100 % innføres. Det vil si at du kan tjene dette uten at pensjonen påvirkes. Fribeløpet påvirkes av medlemstid, stillingsprosent og uføregrad i tjenestepensjonen.

Uføregraden endres ikke av inntekt, men utbetalingen. Tjener du permanent mer enn fribeløpet, vil månedsbeløpene bli justert. Når du igjen får redusert inntekt, vil pensjonen bli økt inntil uføregraden.

Informer oss på forhånd dersom du kommer til å tjene vesentlig mer enn frigrensen. Etteroppgjør blir gjennomført nå likningen er klar i oktober året etter. Da vil vi trekke for mye utbetalt i fremtidig utbetaling eller kreve beløpet innbetalt.

Eksempel:

Du tjener 450 000 og blir 50 % ufør.

 • NAV utbetaler  ca  50%*450 000*66%/ 12 = 12 375 kr/mnd.
 • EKP utbetaler ca (25%*88 370+3%*450000)/2/12 = 1 483 kr/mnd.
 • Tjener du mer enn 225 000 (lønn i halv stilling) og 50 % av 0,4*G = 17 674 (Totalt 242 674 kr/år (fribeløpet)) , vil pensjonen bli korrigert sent året etter.
 • Fribeløpet reguleres årlig opp med endringen i G (Folketrygdens grunnbeløp).

 

Medlemstid tillegges bare frem til aldersgrensen for stillingen, maksimum til den måneden du fyller 67 år.

Eksempel: Er du 60 år når du får uførepensjon og har 20 års medlemstid, vil du få tillagt inntil 7 år. Total medlemstid på inntil 27 år brukes da både til beregning av uførepensjon og senere alderspensjon. 

Skattekort

Snart begynner vi på ett nytt år. I begynnelsen av desember sender Skatteetaten ut nye skattekort. Dere som har pensjon utbetalt fra oss i 2012, trenger ikke å sende nytt skattekort til oss. vi mottar dette elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du bestiller nytt skattekort eller får endret skattekort, har vi behov for å få dette tilsendt.