Økninger av pensjoner i 2018

Økninger av pensjoner i 2018

Grunnbeløpet i folketrygden er med virkning fra 01.05.18 økt fra 93 634 til 96 883.

På grunnlag av endringen vil alle pensjoner bli omregnet. Vi tar sikte på at ny pensjon er klar til utbetaling i juli. Det blir da etterbetaling for mai og juni.

Nye pensjoner eller pensjoner som endres i juni, vil få reguleringen med da og etterbetalingen tilsvarende.

 

God sommer.

Regnskap for 2017

Regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 er nå offentlig og du kan laste det ned her.

Vi vil fremheve følgende:

 • Vi har hatt meget god avkastning på kapitalen. Gjennom dette har vi redusert risikoen for en økonomisk smell som ville påvirke kommunen.
 • Det er blitt mange uføre, det har kostet oss en god del ekstra. I 2017 var det færre som kom tilbake i jobb etter uførhet. Så langt i 2018 kan vi glede oss over at flere er kommet tilbake i arbeid, i større eller mindre del av uførheten. Det er positivt for den enkelte, arbeidsplassen og pensjonskassen.

God lesing!

Nye uføreregler fra 2015

01.01.15 endres uførepensjonen fra NAV og blir Uføretrygd. Tjenestepensjonen endres også.

 • Løpende uførepensjon blir pensjon og omregnet etter nye regler fra og med januar 15. Eget informasjonsbrev kommer i overgangen oktober/november
 • Uføretrygd fra NAV blir 66 % av lønn.
 • Uførepensjonen fra EKP blir 3 % av pensjonsgrunnlaget(lønn) og 25 % av G.
 • Beregnet etter uføregrad.
 • Avkortning etter medlemstid fortsetter som tidligere.
 • Beste av gjennomsnittlig deltid og deltid ved uførhet blir som nå.
 • 4 % av pensjonsgrunnlaget i barnetillegg for hvert barn du forsørger under 18 år fra EKP. Maks 12 %.
 • Uførepensjon fra EKP blir 69 % av lønn for det NAV ikke dekker.
 • Uføregrader lavere enn 20 % dekkes ikke.
 • Pensjon fra EKP samordnes ikke med utbetaling fra NAV.
 • Opptjening i andre offentlige ordninger medregnes som tidligere.

Skatt på uføretrygd blir fra 2015 etter de samme reglene som for lønn.  Det vil si at du får høyere skatt. Dette kompenseres ved økt uføretrygd fra NAV.

Målsetningen med omleggingen er:

 • lønnsomt og enklere å jobbe i uføredelen
 • lettere å sammenlikne uføretrygd med lønn

Fribeløp på 0,4 G (nå 0,4*88 370= 35 348) ved uføregrad på 100 % innføres. Det vil si at du kan tjene dette uten at pensjonen påvirkes. Fribeløpet påvirkes av medlemstid, stillingsprosent og uføregrad i tjenestepensjonen.

Uføregraden endres ikke av inntekt, men utbetalingen. Tjener du permanent mer enn fribeløpet, vil månedsbeløpene bli justert. Når du igjen får redusert inntekt, vil pensjonen bli økt inntil uføregraden.

Informer oss på forhånd dersom du kommer til å tjene vesentlig mer enn frigrensen. Etteroppgjør blir gjennomført nå likningen er klar i oktober året etter. Da vil vi trekke for mye utbetalt i fremtidig utbetaling eller kreve beløpet innbetalt.

Eksempel:

Du tjener 450 000 og blir 50 % ufør.

 • NAV utbetaler  ca  50%*450 000*66%/ 12 = 12 375 kr/mnd.
 • EKP utbetaler ca (25%*88 370+3%*450000)/2/12 = 1 483 kr/mnd.
 • Tjener du mer enn 225 000 (lønn i halv stilling) og 50 % av 0,4*G = 17 674 (Totalt 242 674 kr/år (fribeløpet)) , vil pensjonen bli korrigert sent året etter.
 • Fribeløpet reguleres årlig opp med endringen i G (Folketrygdens grunnbeløp).

 

Medlemstid tillegges bare frem til aldersgrensen for stillingen, maksimum til den måneden du fyller 67 år.

Eksempel: Er du 60 år når du får uførepensjon og har 20 års medlemstid, vil du få tillagt inntil 7 år. Total medlemstid på inntil 27 år brukes da både til beregning av uførepensjon og senere alderspensjon. 

Skattekort

Snart begynner vi på ett nytt år. I begynnelsen av desember sender Skatteetaten ut nye skattekort. Dere som har pensjon utbetalt fra oss i 2012, trenger ikke å sende nytt skattekort til oss. vi mottar dette elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du bestiller nytt skattekort eller får endret skattekort, har vi behov for å få dette tilsendt.